Planen legger til rette for 4-6 boenheter. Planen erstatter eksisterende reguleringsplan "Infanterivegen- Furuskogen" i vedtatt planområde.

Se saksframlegg m/ møteprotokoll fra Kommunestyremøtet 24.03.2021.

Planforslaget vil bli oppdatert iht. vedtaket i Kommunestyret. Oppdatert plan lagres i kommunens digitale planarkiv  som nås fra hjemmesiden til Steinkjer kommune, www.steinkjer.kommune.no.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 12-12, og kan påklages. Eventuell klage skal sendes til kommunen innen 3 uker fra kunngjøringsdato 31.03.2021

 

Kunngjøring vi forøvrig skje i Trønder-Avisa den 31.03.2021.