Hensikten med planen er å sikre forekomsten mht. tilgjengelighet for uttak, og forhindre potensielle framtidige konflikter med omgivelsene. Planområdet har et areal på ca. 36 daa. 

Se saksframlegg m/ møteprotokoll fra Kommunestyremøtet 23.10.2019.

Planforslaget er datert 04.04.19 og vil bli oppdatert iht. vedtaket i Kommunestyret. Korrigert plan vil bli utlagt på kommunens digitale planarkiv etter oppdatering. Planen nås direkte fra Steinkjer kommunes hjemmeside, www.steinkjer.kommune.no, under Planer og høringer - Planarkiv - Planid: 2018023.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 12-12, og kan iht. plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI, påklages til Fylkesmannen. Evt. klage skal fremsettes skriftlig for formannskapet innen 3 uker fra kunngjøringsdato 6.11.2019. Evt. krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-2 / 15-3 må fremmes for kommunen innen 3 år fra kunngjøringsdato.