Plankart og bestemmelser daterte 26. juli, og beskrivingane er daterte 25. mai 2012. Planforslaget blir lagt ut til offentleg ettersyn i 6 veker i Rådhuset, servicekontoret 1. etg., i Dampsaga kulturhus, biblioteket og på heimesida til kommunens internett. Samtidig med utlegging til offentleg ettersyn blir saka send til fråsegn til berørte partar.

 

Reguleringsforslaget omfattar golfbanen som pr. i dag er i drift, køyrevegen inn til banen, arealet mot elva og utviding av banen, i hovudsak mot aust. Det totale areal som er regulert, er på 256546 m² og ligg på Midjo gard sin grunn. Det skal nyttast som golfbane med føremål som høyrer til.

Planforslaget vert lagt ut til offentleg ettersyn i 6 veker, frå 28. 08.12. Det er òg lagt ut i Rådhuset, servicetorget 1 etg. Og i Dampsaga kulturhus, biblioteket. Eventuelle merknadar skal sendast innan 10. oktober til Steinkjer kommune, Plan og utredningstjenesten, postboks 2530, 7729 Steinkjer, eller som e-post til: postmottak@steinkjer.kommune.no
 
Plan- og utredningstjenesten.