Planområdet er på ca. 2,2 daa og ligger mellom Gruvevegen og Grunnstollvegen i Malm som vist i figuren ovenfor.

Vedtaket annonseres i Trønder-Avisa den 22.12.2021.

Se saksframlegg m/ møteprotokoll fra Kommunestyremøtet 15.12.2021.

Planforslaget vil bli oppdatert iht. vedtaket i kommunestyret. Oppdatert plan lagres i kommunens digitale planregister (Planid: 50392018001) som nås fra hjemmesiden til Steinkjer kommune, www.steinkjer.kommune.no, under Planer og høringer - Planregisteret.

Vedtaket er hjemlet i Plan- og bygningslovens § 12-12, og kan i henhold til § 1-9, jamfør Forvaltningslovens kap. VI, påklages til Statsforvalteren. Eventuell klage skal fremsettes skriftlig for formannskapet innen 3 uker fra kunngjøringsdato 22.12.2021. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter Plan- og bygningslovens §§ 15- 2/15-3 må fremmes for kommunen innen 3 år fra kunngjøringsdato.