Planen gir avklaringer på nødvendig arealbruk, gir rettsgrunnlag for erverv av grunn og legger til rette for gjennomføring av nødvendige tiltak for utbygging av fv. 17 på strekningen. Vedtaket annonseres i Trønder-Avisa den 27.12.2019.

Se saksframlegg m/ møteprotokoll fra Kommunestyremøtet 18.12.2019.

Planforslaget er datert 18.09.19 og vil bli oppdatert iht. vedtaket i Kommunestyret. Oppdatert plan lagres i kommunens digitale planarkiv som nås fra hjemmesiden til Steinkjer kommune, www.steinkjer.kommune.no, under Planer og høringer - Planarkiv. Planid: 2017007.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 12-12, og kan iht. plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI, påklages til Fylkesmannen. Evt. klage skal fremsettes skriftlig for formannskapet innen 3 uker fra kunngjøringsdato 27.12.2019. Evt. krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-2 / 15-3 må fremmes for kommunen innen 3 år fra kunngjøringsdato.