Planområdet er på ca. 68 daa og ligger vest for Jåddåren på sørsiden av ny fv. 17 som er under utbygging. Vedtaket annonseres i Trønder-Avisa den 23.12.2020.

Se saksframlegg m/ møteprotokoll fra Kommunestyremøtet 16.12.2020.

Planforslaget vil bli oppdatert iht. vedtaket i Kommunestyret. Oppdatert plan lagres i kommunens digitale planarkiv (Planid: 5006-2020004) som nås fra hjemmesiden til Steinkjer kommune, www.steinkjer.kommune.no, under Planer og høringer - Planarkiv.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 12-12, og kan iht. plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI, påklages til Fylkesmannen. Evt. klage skal fremsettes skriftlig for formannskapet innen 3 uker fra kunngjøringsdato 23.12.2020. Evt. krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-2 / 15-3 må fremmes for kommunen innen 3 år fra kunngjøringsdato.