Nyboli Invest AS (tiltakshaver) varsler oppstart av detaljregulering på eiendommen Tranavegen 48 (Gnr./ bnr. 189/ 51 og 506). Planområdet er tidligere regulert til boligbebyggelse gjennom "Kommunedelplan sentrum" av 25.11.2018. Tverrsnitt AS v/ Karl Moen er konsulent for reguleringsplanarbeidet.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for konsentrert småhusbebyggelse i form av flermannsbolig opptil 2 etasjer samt tilhørende carporter, parkeringsareal og fellesareal. Det planlegges 8 nye boligenheter i en bygning.

Planforslaget samsvarer med overordnet plan (Kommunedelplan for Steinkjer sentrum), men også Fylkesdelplan jamfør fortetting av bynære strøk. Planforslaget vil være en detaljregulering som omfattes av plan- og bygningslovens § 4-2 annet ledd, og tiltakshaver har i samarbeid med kommunen konkludert med at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens § 4-2 annet ledd.

Eventuelle spørsmål/innspill til planarbeidet kan rettes innen 27. september 2019 til:

Tverrsnitt AS v/ Karl Moen, Kirkehaug 8, 7656 Verdal. Tlf: 948 77 070. Mail: karl@tverrsnitt.no Innspill kan også gis elektronisk ved å trykke på den blå linken "Høringsuttalelse" nederst i artikkelen.  

 

Vedlegg: