Planen tilrettelegger for bygging av flere boliger i Øvre Ogndal, og 5 boligtomter er nå regulert til dette formålet. Steinkjer Tomteselskap AS er tilrettelegger av byggeklare tomter som tilbys potensielle boligbyggere.

Vedtaket kan iht. plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI, påklages til fylkesmannen. Evt. klage skal framsettes skriftlig for formannskapet innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Evt. krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-2/ § 15-3 må fremmes for kommunen innen 3 år etter kunngjøringsdato.

Saksframlegg        Plankart        Bestemmelser        Planbeskrivelse