Statoil Fuel & Retail AS sin terminal i Bogavegen er kategorisert som Farlig stoff-anlegg. Planen avsluttes på bakgrunn av nye opplysninger innkommet i høringsperioden angående fareavstander i forbindelse med denne typen anlegg. I Statoils egen risiko- og sårbarhetsanalyse som lå til grunn for anbefaling og beslutning om utlegging av planforslaget til offentlig ettersyn var det ikke påvist fare som berørte Bogavegen 109. Statoil Fuel & Retail AS har i mai 2015 fått utarbeidet en ny rapport, hvor det presenteres fareavstander ved en eventuell brann eller eksplosjon i forbindelse med tankanlegget. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sine bestemmelser i forbindelse med Farlig-stoff anlegg er benyttet. De opererer da med tre hensynssoner, indre, midtre og ytre hensynssone. Tomta i Bogavegen 109 ligger i midtre hensynssone og DSB sine bestemmelser sier da at det ikke skal være overnatting eller boliger i denne sonen.

Saksframlegg m/møteprotokoll fra formannskapsmøte 25.6.15