Planen legger tilrette for nye trafikkløsninger for buss og bil i området, bygging av ny skole og ny barnehage med adkomstveg fra Kringlavegen. Planen tilrettelegger også for ny gang- og sykkelveg langs deler av Kringlavegen. 

Se saksframlegg med møteprotokoll fra kommunestyrets møte 29.1.2020.

Korrigert plan i henhold til vedtak vil bli lagt ut på kommunens digitale planarkiv etter oppdatering. Planarkivet nås fra hjemmesiden til Steinkjer kommune; www.steinkjer.kommune.no, under Planer og høringer.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 12-12, og kan påklages til Fylkesmannen (i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9, jamfør forvaltningslovens kap. VI). Eventuell klage skal fremsettes skriftlig for formannskapet innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Eventuell krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-2 / 15-3 må fremmes for kommunen innen 3 år fra kunngjøringsdato. Kunngjøring vil skje i Trønder- Avisa 12.2.2020.