Plankart og bestemmelser er datert hhv. 15.03.12 og 21.03.12, og vil bli revidert iht. vedtaket i Kommunestyret. Planen tilrettelegger for etablering av avkjørselsfri E6 med midtdeler på deler av strekningen, samt sammenhengende gang- og sykkelveg fra Vist til Sparbu.

Vedtaket kan iht. plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI, påklages til fylkesmannen. Evt. klage skal framsettes skriftlig for formannskapet innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Evt. krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-2/ § 15-3 må fremmes for kommunen innen 3 år etter kunngjøringsdato.


Saksframlegg         Plankart         Planbeskrivelse m/ reguleringsbestemmelser