Steinkjer kommune

Det regnskapsmessige resultatet for Steinkjer kommune i 2019 ble på 32,3 millioner kroner, på tross av et negativt resultat i avdelingene samlet.

De frie inntektene (skatt, rammetilskudd og eiendomsskatt) ga merinntekter på til sammen om lag 25 millioner kroner. Den sterke veksten i skatteinntektene har vært beskrevet gjennom fremlagte budsjettavviksanalyser i andre halvår 2019. Merskatteveksten i 2019 må ses som ekstraordinære inntekter og forventes ikke å påvirke det langsiktige inntektsnivået for kommunesektoren.

Kommunens pensjonskostnader viser 10 mill. kroner i mindre utgift i 2019 sammenlignet med budsjett. En god del av dette er inntektsføring av premieavvik som deretter avdras over de kommende sju årene. 

Netto kapitalutgifter viser mindre utgifter/merinntekter på om lag 5,4 mill. kroner.

Kommunens løpende drift (dvs. avdelingene oppvekst, helse, samfunnsutvikling og omsorg samt rådmannens budsjettområder og stabstjenestene) viste i 2019 et samlet merforbruk på 9,1 mill. kroner sammenlignet med revidert budsjett. De største økonomiske utfordringene er knyttet til tjenester innenfor avdeling omsorg.

Netto driftsresultatet for 2019 er – 4,3 mill. kroner og utgjør – 0,2 % av kommunens samlede driftsinntekter. Statlige myndigheter anbefaler at netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene bør minimum utgjøre 1,75 % over tid.

Kommunens årsrapport for 2019 ferdigstilles i løpet av mars måned.

Regnskap og årsrapport for 2019 behandles av kommunestyret i møte 27.05.20 etter forutgående behandling i kontrollutvalg, hovedutvalg og formannskap.

 

Verran kommune

Det regnskapsmessige resultatet for Verran kommune i 2019 ble på 0,1 millioner kroner.

De frie inntektene (skatt, rammetilskudd og eiendomsskatt) ga merinntekter på til sammen om lag 3,1 millioner kroner. Den sterke veksten i skatteinntektene har vært beskrevet gjennom fremlagte budsjettavviksanalyser i andre halvår 2019. Merskatteveksten i 2019 må ses som ekstraordinære inntekter og forventes ikke å påvirke det langsiktige inntektsnivået for kommunesektoren.

Kommunens pensjonskostnader viser 0,8 mill. kroner i mindre utgift i 2019 sammenlignet med budsjett. En god del av dette er inntektsføring av premieavvik som deretter avdras over de kommende sju årene. 

Kommunens løpende drift (dvs. avdelingene oppvekst, helse, samfunnsutvikling og omsorg samt rådmannens budsjettområder og stabstjenestene) viste i 2019 et samlet merforbruk på 2,8 mill. kroner sammenlignet med revidert budsjett. De største økonomiske utfordringene er på samme måte som Steinkjer kommune knyttet til tjenester innenfor avdeling omsorg.

Netto driftsresultatet for 2019 er 3,7 mill. kroner og utgjør 1,4 % av kommunens samlede driftsinntekter. Statlige myndigheter anbefaler at netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene bør minimum utgjøre 1,75 % over tid.

Kommunens årsrapport for 2019 ferdigstilles i løpet av mars måned.

Regnskap og årsrapport for 2019 behandles på lik linje med Steinkjer kommune av kommunestyret i møte 27.05.20 etter forutgående behandling i kontrollutvalg, hovedutvalg og formannskap.