Behandlingen av budsjettet skjer slik:
Hovedutvalgene:  25.11
Formannskapet:   27.11
Kommunestyret:  17.12

Rådmannen legger med dette frem forslag til årsbudsjett 2015/Økonomiplan 2015-2018. Budsjett- og økonomiplan er et av kommunens viktigste arbeidsdokument for 2015 -2018 og bygger på kommuneplanens samfunnsdel 2014 – 2017 samt kommunestyrets vedtatte økonomiplan for 2014-2017, kommunestyrets behandling av revidert budsjett i juni 2014, samt klare prioriteringer gjennom politiske vedtak for øvrig. Et fellestrekk i planer og vedtak er forebygging og tidlig innsats mot barn og familier og verdibevarende tiltak infrastruktur og økt kapasitet innenfor omsorgen.

Budsjettforslaget er stramt, men det er gitt plass for å prioritere kommunenes fokuserte kjerneoppgaver.

Det overordnede målet med dokumentet er å sørge for at kommunen har en sunn økonomi som sikrer innbyggerne et godt og mangfoldig tjenestetilbud, ikke bare i 2015, men også i fremtiden.

Fremlagte forslag til driftsbudsjett for 2015 utgjør 1,5 mrd. kroner. Det foreslås å investere for 355 mill. kroner i kommende økonomiplanperiode. Av dette utgjør 106 mill. kroner avgiftsfinansierte investeringer (vann, avløp og renovasjon).

I forarbeidet til budsjettet er det tatt høyde for rimelig stabil befolkningsmengde og sammensetning basert på tallmateriale som fremkommer av nasjonale beregninger samt egne bestilte beregninger. Disse beregningene viser imidlertid en demografisk utvikling som avviker fra de beregninger som statsbudsjettet bygger på. Denne faktoren er med på, i kombinasjon med endrede rammebetingelser og stadig større krav til kvalitet, å sette kommunens evne til å levere gode tjenester under press.

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 preges selvsagt av nivået på tidligere års tjenesteproduksjon. I tillegg har vi måttet hensynta tidligere og kommende års investeringer innen bygg og anlegg.

Steinkjer kommune har god soliditet og er blant de minst gjeldstyngede kommunene i Nord-Trøndelag. Kommunen har imidlertid, de siste årene, lagt opp til store og viktige satsinger på flere områder - oppvekstsektoren med en omfattende barnehage- og skoleutbygging, institusjonsoppbygging og idrettsanleggssatsing. Dette i kombinasjon med Steinkjers rolle som pådriver for interkommunal satsing på et helse- og beredskapshus samt arbeide med et større kulturutviklingsgrep i sentrum setter samlet sitt preg på budsjettet for 2015, men vil fremgå tydeligst av de kommende økonomiplanene.

De foreslåtte investeringene i økonomiplanperioden vil øke kommunens gjeld. Kommunens økonomiske handlefrihet vil bli noe redusert i et langtidsperspektiv fordi en større del av kommunenes inntekter skal dekke økte finanskostnader. Økt gjeldsgrad er en utfordring. Den betydelige satsingen på oppgraderinger både innenfor oppvekst og helse er en ønsket politisk prioritering. Den skal gi barn og unge bedre læringsmiljø, sunne fysiske rammer for omsorgstrengende, bedre idretts- og kulturarenaer for innbyggere i alle aldre, og et godt arbeidsmiljø for kommunens ansatte.

I tillegg til nyinvesteringer har det vært viktig, over år, å synliggjøre en satsing på å verdibevare eksisterende bygg og anlegg, både fordi det gir lønnsomhet på sikt men også fordi det gir både unge og gamle innbyggere de beste forutsetninger for å lære, oppleve trivsel og bo. I årets budsjett og økonomiplan har vi sett oss nødt til å ta ned satsingen på vedlikehold av eksisterende bygningsmasse noe i forhold til økonomiplanen.

Den sterke satsingen på infrastruktur utfordrer samlet sett den eksisterende tjenesteproduksjonen innenfor gitte økonomiske rammer. Dette har gjort det nødvendig å iverksette flere tiltak. Samtidig med at det legges opp tiI både å "holde igjen" på ønsket økning i tjenesteproduksjon, jobbe kontinuerlig med effektivisering av tjenestene og redusere aktiviteten på enkelte områder, foreslås det en økning i eiendomsskatten. Dette gjøres hovedsakelig for å bygge tilstrekkelig buffer til å fortsette satsingen på infrastruktur, men gir oss også tid og rom til å ta nødvendig omstillingsgrep bla innen barnevern, PPT og omsorgsboligsatsingen. En økning av eiendomsskatten vil utgjøre en økonomisk belastning for byens innbyggere, men vil samtidig gi store gevinster for alle. Vitale investeringer på kort sikt er med på å sikre store positive effekter på lang sikt. Avgiftsnivået på tekniske tjenester reduseres eller flates ut i økonomiplanperioden og dermed vil den samlede belastningen på innbyggerne ved økt eiendomsskatt være begrenset.

Samlet sett vil dette sikre et godt økonomisk handlingsrom både på kort og lang sikt i forhold til å gode og velfungerende tjenester i Steinkjer.

Det fremlagte budsjettforslaget legger i svært stor grad lagt opp til en videreføring av eksisterende tjenestetilbud og aktiviteten på satsingsområdene videreføres både i forhold til unge og eldre.

Satsingsområde forebyggende tiltak barn og unge
Av viktige tiltak som videreføres på minst samme nivå som i dag kan nevnes;
åpen barnehage, forebyggende familieteam, opprettholdelse av helsesøstertjenesten med forsterket psykologtjeneste, vridning fra kjøpte tjenester til økt fokus på forebyggende hjemmetiltak i barnevernet, full barnehagedekning og økt innsats i PPT for å redusere behovet for spesialundervisning i barnehager og skoler.

Skolene skal fortsatt ha miljøterapeuter men ordningen tas noe ned. Vi har også sett oss nødt til å redusere assistentressursene i skolen. Antallet lærerstillinger og grunnbemanningen i barnehagene opprettholdes. Alternativ opplæring i skolen videreføres.

Steinkjer markerer seg som en interessant utviklingsaktør for flere og på mange områder innenfor oppvekst. Dette viser samlet en klar og tydelig satsing som sikrer et mangfoldig tilbud av høy kvalitet for barn og deres foreldre.

Satsingsområde verdibevarende vedlikehold
I tillegg til satsinger på ny infrastruktur avsattes midler til drift og vedlikehold samt investeringer tilnærmet i tråd med økonomiplanen. Det er i økonomiplanperioden lagt opp til å avsette ressurser med tanke på forvaltning, drift og vedlikehold av fremtidig ny eiendomsmasse som ligger på nasjonalt anbefalt nivå. Dette for å drive aktivt verdibevarende vedlikehold.

Satsingsområde omsorgsplasser
Steinkjer har over mange år hatt en sterk satsing på et samlet godt omsorgsboligtilbud. Antallet sykehjemsplasser er bevisst holdt forholdsvis lavt mens antallet omsorgsboliger med og uten heldøgns tjeneste er rimelig godt sett i forhold til innbyggertallet. Dette har gitt eldre og omsorgstrengende mulighet til å bo i egen heim samtidig som det er driftsmessig kostnadseffektivt. Forutsetningen for å lykkes med slik fordeling av omsorgsboligmassen er en godt utbygd hjemmebasert tjeneste og rehabiliteringstilbud.

Antallet omsorgsplasser opprettholdes, nå også med viktige plasser for palliativ behandling ved DMS. Omfanget på hjemmebaserte tjenester opprettholdes og vi fortsetter satsingen på tidlig innsats for hjemmeboende med begynnende eller økende funksjonssvikt gjennom seniorsentret. I tillegg deltar helse- og  omsorgstjenesten i flere utviklingsprosjekt som omhandler både utprøving av hverdagsrehabilitering og bruk av velferdsteknologi. Målet er å fremme brukernes muligheter og evner til å klare seg i eget hjem, og utsette eller redusere behov for pleie- og omsorgstjenester. Brukerne skal oppfordres og hjelpes til å bevare aktivitetsnivået så lenge som mulig.

Forebygging, velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering er blant de mest sentrale tiltakene for å kunne møte fremtidens utfordringer i kommunens helse- og omsorgstjenester. Til sammen vil tiltak på disse områdene bidra til både reduserte kostnader og høyere tjenestekvalitet til brukerne.

Det har vært en sterk økning av behov for ressurskrevende tjenester og dette ser ut til å fortsette. Utviklingen gir utfordringer for omsorgstjenestene for eldre og det vil derfor være nødvendig å se på det samlede tilbudet innenfor omsorgstjenestene i årene fremover bla strukturen på tjenestetilbudet.

Andre områder
Til tross for at rus og psykiatri er et satsingsområde i statsbudsjettet og innlagt som en ”øremerket” aktivitet i de frie inntektene har vi sett oss nødt til å foreta en reduksjon i tilbudet. Det jobbes med å se på hvordan vi kan søke å sikre et forsvarlig tilbud til de mest belastede rusmisbrukerne innenfor de ressurser som avsettes i budsjettet og foreslår blant annet å samle fagmiljøet for rus og psykiatri i tjenesteenhet arbeidssentralen. Også tilbudet ved Leiret verksted foreslås redusert og dermed reduseres tilbudet i psykiatri noe.

Det gjøres ingen større endringer innenfor kulturtjenestene og både kino, arrangement og bibliotek opprettholdes tilnærmet på dagens nivå. Begrunnet i fylkeskommunens uttreden fra biblioteket har vi sett oss nødt til å redusere åpningstidene for å balansere budsjettet. I tillegg er vi fortsatt i utredningsfasen rundt kinodriften. Det arbeides videre med å se på lokalisering av kulturskolen, bibliotek og kino. Arbeidet ventes ferdigstilt tidlig i 2015.

Det er fortsatt lagt opp til stor investeringsaktivitet innenfor vann, avløp og renovasjon.

Det har vært en økning i sosialhjelpsutbetalinger i 2014 som vi tar med oss inn i budsjettet for 2015. Det er iverksatt en rekke tiltak og aktiviteter som vi mener vil kunne ha virkning for fremtidig utgiftsutvikling. En del av økning i sosialhjelpsbudsjettet er knyttet til flyktninger. Den beste veien for å integrere innvandrere går gjennom utdannelse, arbeid og et bredt aktivitetstilbud. Forbedring av introduksjonsprogrammet for flyktninger vil derfor være viktig i tiden fremover, for å sikre at flest mulig lykkes med å komme inn på utdanning, og senere inn i arbeidslivet. Et slikt arbeid er i startfasen.

Steinkjer kommune har svært god dekning av boliger for vanskeligstilte av alle kategorier ivaretatt gjennom et godt samarbeid mellom kommunen og Steinkjerbygg.

Inn-Trøndelagssamarbeidet fungerer godt og det leveres gode og kostnadseffektive tjenester.

Det er, gjennom felles sekretariat, påstartet et arbeid for kommunestrukturprosess.

Også med tanke på at Steinkjer vil måtte ta en sentral rolle i en mulig ny kommunestruktur er omfang og kvalitet på tjenestetilbudet og de foreslåtte infrastrukturtiltak riktig og viktig satsing som et ledd i å skape en attraktiv kommune hvor mennesker ønsker å bo og leve og som gjennom det fortsatt kan fylle rollen som regionhovedstad.

For nærmere opplysninger vises til budsjettdokumentene.