Prosjekter

Funksjonstilpasning av boliger

02.09.16

Steinkjer kommune har mottatt kompetansetilskudd fra Husbanken for et prosjekt om funksjonstilpasning av boliger i kommunen.

funksjonstilpasning av bolig

Kommunens bolystteam deltar i norsk-islandsk kultursamarbeid

26.05.16

Lokalsamfunnene Henning i Steinkjer og Fjallabyggð på Island gjennomfører i år hver sin nasjonale pilot, som vil bidra til å utvikle nye metoder for å kartlegge immateriell kulturarv. Steinkjer kommunes bolystteam deltar, sammen med den lokale bolystgruppa i Henning. Med oss har vi flere fagpersoner, som er blant de fremste i Norge innen immateriell kulturarv. Aktiviteten vil avdekke kunnskaper og ferdigheter, som folk som bor i Henning vil ta vare på og bruke til å utvikle sitt lokalsamfunn.

Bagabu UL Olsenbanden jr. på rocker

Hverdagsrehabilitering

05.10.15

KS sin definisjon: "Det grunnleggende menneskesynet bak hverdagsrehabilitering er at mennesker ønsker å være mest mulig selvhjulpne og mestre sin hverdag i størst mulig grad selv".

Eldre dame

Velferdsteknologi

24.05.17

To leiligheter ved Egge Helsetun er utstyrt med ny teknologi og brukere kan bo der en periode for å prøve ut dette.

Egge Helsetun

Klarspråkprosjekt

29.03.16

Etter å ha hatt klarspråk som tema på lederskolen i høst, er det et ønske om å starte opp et prosjekt for å gjennomgå kommunens maler / utgående brev for å se om språket er forståelig for innbyggerne.

Modeller for samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor (OFFRI)

26.02.16

Steinkjer kommune deltar i prosjektet OFFRI sammen med Arendal kommune og Aarhus kommune i Danmark. Prosjektet er viktig for å møte framtidas velferdsutfordringer i Steinkjer.

Helsesjef Ingeborg Laugsand og forsker Håkon Sivertsen

Bolyst i Steinkjer - Åpen, lys og glad

31.03.16

Bolystprosjektet er en toårig satsing for å forsterke optimisme og bolyst blant unge i Steinkjer.

Målet er at Steinkjer skal framstå som et attraktivt bysentrum med sterke grendesentra omkring – en bygdeby – hvor unge voksne ønsker å bo, flytte til og etablere seg.

Banner Bolystprosjektet 2013-2015

Nevrologiprosjektet 2012- 2015

26.08.15

Prosjektet ble avsluttet vinteren 2015, men fikk tillatelse til å fra helsedirektoratet til  å fortsetter ut 2015 med ubrukte midler. Vi vil med disse prøve ut et nytt treningstilbud til høsten, Kognitiv og Fysisk trening.

Folk som trener

Inn på Tunet - med jobb i sikte

26.01.18

Prosjektet er avsluttet og undervisningsprogram klart til bruk.

Tesfit Misgna på Kvitvang - Foto Bjørn Frønes Bondebladet 2012-11-18.jpg

Prosjekt elektronisk meldingsutveksling i Inn-Trøndelag

22.08.14

Elektronisk meldingsutveksling, som betyr elektronisk samhandling av pasientopplysninger, er et samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer.

Kommunevåpnene Inn-Trøndelag

Prosjektet "Fra kunnskap til handling og fra handling kunnskap"

09.10.15

Steinkjer kommune er deltager i et stort og viktig forskningsprosjekt hvor målet er å utvikle gode arbeidsmetoder slik at vi får tatt i bruk den best tilgjengelige kunnskapen på folkehelse og forebyggende arbeid.

To personer (fra Morguefile.com)

Likestilling og mangfold i Steinkjerlandbruket 10-13

05.12.12
Steinkjer skal være et utstillingsvindu for likestillings- og mangfoldsarbeid i landbruket. Prosjektet skal bidra til å:
likestilt og mangfoldig landbruk

Bestillerkompetanse Inn på tunet-tjenester

09.10.15

Steinkjer kommune har gjennomgått våre bestillingsrutiner og krav til kvalitet, sikkerhet og dokumentasjon overfor potensielle leverandører av kjøp av Inn på Tunet-tjenester

Vang IPT Binde Skole_200x150

Bygdefiber

19.09.16

(Foto: Steinkjer-Avisa)
Steinkjer kommune deltar aktivt i Bygdefibersamarbeidet i Nord-Trøndelag. Samarbeidsmodellen, som er utarbeidet av Nord-Trøndelag Fylkeskommune og NTE gir vår region et fortrinn i utbyggingen av denne type infrastruktur

Bygdefiber_SunnanStod

Sykkelbyen Steinkjer

13.03.14

I samband med Nasjonal transportplan 2006 – 2015 vart det laga ein Nasjonal strategi for å auke bruken av sykkel.

Sykkelby - steinkjer - logo

INVEST-samarbeidet mellom Inderøy, Verran og Steinkjer

28.02.07

Samarbeidsprosjektet mellom kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer har som hovedmål fortsatt å kunne opprettholde et godt tjenestetilbud i tre selvstendige kommuner.

Kommunevåpen Inderøy, Verran, Steinkjer