Vannforsyningen i Steinkjer kommune drives ihht. gjeldende lover og forskrifter, noe som også er dokumentert gjennom ISO-sertifiseringen av vannsektoren.
 

Alle kommunens rutiner vedr. prøvetaking og analyser av vannkvalitet baserer seg på krav i Drikkevannsforskriften, og er utarbeidet i samarbeid med Mattilsynet.

Det tas regelmessige prøver og analyser både fra råvannskilde, behandlingsanlegg og på ledningsnettet.

 

Ihht. våre rutiner kontrolleres kilde og nedbørsfelt min. 1 gang pr. år. Dette er en felles befaring med Mattilsynet.

Fra kilden på Reinsvatnet tas det råvannsprøver hver måned.

 

På behandlingsanlegget på Reinsvatnet er det kontinuerlig overvåkning og målinger av flere parametre over kommunens driftskontroll. I tillegg tas regelmessige (daglig, ukentlig og månedlig) manuelle prøver og analyser.

 

På ledningsnettet tar Mattilsynet sporadiske prøver. Kommunen tar selv jevnlige prøver og prøvene tas forskjellige steder på hele ledningsnettet og skal representere bilde av kvaliteten gjennom året. F.eks. tas prøver/analyser i bl.a. Sprova, Skarpnes, Sparbu, Stod, Kvam, Røysing, Følling, Øvre Ogndal og flere steder i sentrum. Prøvene sendes til laboratoriet for analyse.

 

Noen av parametrene vi analyserer på er bl.a.:

- bakterier (e-colli, koliforme)

- pH, farge

- aluminium, jern, mangan

- parasitter

- m.fl.
 

Flere opplysninger om vannkvaliteten fås ved henvendelse til vann- og avløpsenheten som oppbevarer dokumentasjon av vannkvaliteten etter analyser utført av SYNLAB AS avd. Stjørdal.