Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
13. november kl. 09:00

PÅBUDET OM KOKING AV DRIKKEVANNET ER OPPHEVET!

Les mer... clear

Private reguleringsplaner - betalingssatser 2019

Fastsatt med hjemmel i § 33-1 plan- og bygningsloven av 27.06.08.

 

1. Generelle bestemmelser/ opplysninger
For behandling av innsendte planforslag betales gebyr for kommunens arbeid med saken.

        

 

 

 

 

 

   
   Kr 13 250,- 


   
   Kr 10 000,-

 

 

 

     

 

    

2. Kvalitetskrav
For at et planforslag skal bli tatt opp til behandling, skal
dokumentene være av en slik kvalitet at de kan legges ut til
offentlig ettersyn uten videre bearbeiding av kommunen.

3. Forhåndsvurdering av sak
Ved forhåndsvurdering av reguleringsspørsmålet med politisk behandling, skal det betales gebyr lik

4. Oppstartsmøte
For avholdt oppstartsmøte jfr pbl § 12-8 skal det betales gebyr. Gebyret utløses av innsendt «Anmodning om oppstartsmøte» og skal betales uavhengig av om det blir fremmet et planforslag etterpå eller ikke.
Gebyret fastsettes til:

5. Planforslag det skal betales gebyr for:
Forslag til reguleringsplaner (detaljregulering), PBL § 12-11, og forslag til endring av reguleringsplaner, PBL § 12-14, jfr. PBL § 12-11.

6. Tilbaketrekking av sak
Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak før den legges ut til offentlig ettersyn, skal det betales 50 % av fullt gebyr.

7. Avvisning av planforslaget
Dersom planforslaget blir avvist ved 1. gangs behandling, betales 50 % av fullt gebyr.
Krever forslagsstiller at saken legges fram for kommunestyret, og den blir avvist, skal det ikke tilbakebetales gebyr.
Dersom planforslaget blir avvist ved 2. gangs behandling (sluttbehandling), betales 75 % av fullt gebyr.

8. Gebyrsatser for reguleringsplan (detaljplan). Samla gebyr er summen av gebyr etter planområdets areal (pkt 6.1, a,b eller c) + bebyggelsens areal (pkt 6.2, a + b).

8.1    Behandlingsgebyr etter planområdets areal. (PBL §12.5 - §12.7)

 

a) Areal inntil 4 daa:

Tillegg pr påbegynt daa over 4 daa, inntil 40 daa

Tillegg pr påbegynt daa over 40 daa

kr. 29 500,-

kr.   2 280,-

kr.      745,-

b) Spesielt arealkrevende formål*, areal inntil 50 daa

Tillegg pr påbegynt 10 daa over 50 daa, inntil 100 daa

Tillegg pr påbegynt 10 daa over 100 daa

kr. 44 500,-

kr.   4 420,-

kr.   1 480,-

c) Fritidsbebyggelse, inntil 10 enheter

Tillegg pr enhet over 10 enheter, inntil 40 enheter

Tillegg pr enhet over 40 enheter

kr. 37 000,-

kr.   3 000,-

kr.      745,-

8.2    Behandlingsgebyr etter bebyggelsens bruksareal BRA som inngår i planen. (Maks. tillatt utnytting legges til grunn).

 

a) Eksisterende bebyggelse, pr påbegynt 100 m2 BRA inntil 10000 m2
Pr påbegynt 100 m2 over 10000 m2

kr. 360,-

kr. 230,-

b) Planlagt bebyggelse, pr påbegynt 100m2 BRA inntil 10000 m2

Pr påbegynt 100 m2 over 10000 m2

kr. 590,-

kr. 360,-

9. Planprogram. Konsekvensutredning.
For reguleringsplaner der det skal utarbeides planprogram etter PBL §12-9, jfr § 4-1, og senere konsekvensutredning, jfr PBL § 4-2, skal det for denne delen av planarbeidet betales saksbehandlingsgebyr likt gebyret etter pkt 7.1 for planforslaget (se pkt. 7.1).

Utgifter som kommunen måtte ha til ekstern faglig bistand kommer i tillegg.

 

10. Mindre endring av reguleringsplan (PBL §12-14)
For behandling av søknad om mindre endring eller utfylling
av reguleringsplan.  Gebyr inntil 50 % av gebyr etter pkt 6.1 for relevant areal, dessuten gebyr etter pkt. 6.2 for evt. tillegg i bruksareal BRA. 
Minstesats kr 14 000,-

 

11. Pristillegg for ikke-digitale planer
Gebyrene over gjelder planforslag levert på digitalt sosi-format som tilfredsstiller krav etter gjeldende SOSI-versjon hos Statens kartverk.
For planer som leveres på en form som ikke tilfredsstiller disse kravene, betales et tillegg på 30 % av satsene over.
Dersom planen leveres digitalt og delvis tilfredsstiller kravene, kan kommunen redusere tillegget.

 

12. Tilleggsareal
Arealer som tas med i planforslaget etter ønske fra kommunen, belastes ikke med gebyr.

 

 

13. Tilleggskostnader
I tillegg til gebyret kommer kostnader til behandling i organer utenfor kommunen, eksempelvis befaring, undersøkelser, utgraving.

 

 

14. Betalingsfrist
Gebyret skal for hver fase betales før saken tas opp til behandling. Dvs. gebyr for planprogram skal betales før planprogrammet tas opp til behandling. Gebyr for planforslag skal tas opp før planforslaget tas opp til behandling.

 

 

14. Spesielle bestemmelser
Hvis gebyret etter dette gebyrregulativet anses som urimelig høyt, kan planmyndigheten etter søknad redusere gebyret.
Ved beregning av gebyr brukes satsene som gjelder pr. søknadens innleveringsdato.
Det beregnes ikke merverdiavgift på gebyrene.

 

 

*Til pkt 8.1 b): Som de mest aktuelle formål her ansees område for golfbane, råstoffutvinning, skytefelt, større natur og friluftsområder.