Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
25. mai kl. 15:43

KORONA - NASJONALE OG LOKALE TILTAK

Les mer... clear

Private reguleringsplaner - betalingssatser 2020

Fastsatt med hjemmel i § 33-1 plan- og bygningsloven av 27.06.08.

1. Generelle bestemmelser/ opplysninger
For behandling av innsendte planforslag betales gebyr for kommunens arbeid med saken.

 

2. Kvalitetskrav

For at et planforslag skal bli tatt opp til behandling, skal dokumentene være av en slik kvalitet at de kan legges ut til offentlig ettersyn uten videre bearbeiding av kommunen.

 

3. Forhåndsvurdering av sak

Ved forhåndsvurdering av reguleringsspørsmålet med politisk behandling, skal det betales gebyr lik:
kr. 14.000,-

4. Oppstartsmøte

For avholdt oppstartsmøte jfr. PBL § 12-8 skal det betales gebyr. Gebyret utløses av innsendt «Anmodning om oppstartsmøte» og skal betales uavhengig av om det blir fremmet et planforslag etterpå eller ikke.

Gebyret fastsettes til:

 1. For planforslag i tråd med overordna plan
 2. For planforslag som ikke er i tråd med overordna plan

 

 

 

 


kr.   5.000,-
kr.   8.000,-

5. Planforslag det skal betales gebyr for:

Forslag til reguleringsplaner (detaljregulering), PBL § 12-11, og forslag til endring av reguleringsplaner, PBL § 12-14, jfr. PBL § 12-11.

 

6. Tilbaketrekking av sak

Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak før den legges ut til offentlig ettersyn, skal det betales 50 % av fullt gebyr.

 

7. Avvisning av planforslaget

 • Dersom planforslaget blir avvist ved 1. gangs behandling, betales 50 % av fullt gebyr.
 • Krever forslagsstiller at saken legges fram for kommunestyret, og den blir avvist, skal det ikke tilbakebetales gebyr.
 • Dersom planforslaget blir avvist ved 2. gangs behandling (sluttbehandling), betales 75 % av fullt gebyr.

 

8. Gebyrsatser for reguleringsplan (detaljplan).

Samla gebyr er summen av gebyr etter planområdets areal (pkt. 8.1 a, b eller c)
+ bebyggelsens areal (pkt. 8.2 a + b). For fritidsbebyggelse beregnes gebyr kun etter pkt 8.1.c.

 

 8.1  Behandlingsgebyr etter planområdets areal (PBL §12.5 - §12.7)

 

 1. Areal inntil 4 daa:
  + Tillegg per påbegynt daa over 4 daa, inntil 40 daa:
  + Tillegg per påbegynt daa over 40 daa:

kr. 31.000,-
kr.   2.400,-kr.      800,-

 1.  Spesielt arealkrevende formål*, areal inntil 50 daa:
  + Tillegg per påbegynt 10 daa over 50 daa, inntil 100 daa:
  + Tillegg per påbegynt 10 daa over 100 daa:

kr. 47.000,-
kr.   4.640,-
kr.   1.550,-

 1. Fritidsbebyggelse, inntil 10 enheter:
  + Tillegg pr enhet over 10 enheter, inntil 40 enheter:
  + Tillegg pr enhet over 40 enheter:

kr. 39.000,-
kr.   3.150,-
kr.      800,-

  8.2 Behandlingsgebyr etter bebyggelsens bruksareal BRA som inngår i planen.
          Maks. tillatt utnytting skal legges til grunn.

 

 1. Eksisterende bebyggelse, pr påbegynt 100 m2 BRA inntil 10000 m2:
  + Per påbegynt 100 m2 over 10000 m2:

kr. 380,-
kr. 240,-

 1. Planlagt bebyggelse, pr påbegynt 100 m2 BRA inntil 10000 m2:
  + Per påbegynt 100 m2 over 10000 m2:

kr. 620,-
kr. 380,-

9. Planprogram - konsekvensutredning

For reguleringsplaner der det skal utarbeides planprogram etter PBL §12-9, jfr. § 4-1, og senere konsekvensutredning, jfr. PBL § 4-2, skal det for denne delen av planarbeidet betales saksbehandlingsgebyr fastsatt til:

Utgifter som kommunen måtte ha til ekstern faglig bistand kommer i tillegg.

 

kr. 14.000,-

10. Mindre endring av reguleringsplan (PBL §12-14)

For behandling av søknad om mindre endring eller utfylling av reguleringsplan.  Gebyr inntil 50 % av gebyr etter pkt. 8.1 for relevant areal, dessuten gebyr etter pkt. 8.2 for evt. tillegg i bruksareal BRA.                                                         Minstesats                                                               

 

 

 

kr 14.000,-

11. Pristillegg for ikke-digitale planer

Gebyrene over gjelder planforslag levert på digitalt SOSI-format som tilfredsstiller krav etter gjeldende SOSI-versjon hos Statens kartverk.
For planer som leveres på en form som ikke tilfredsstiller disse kravene, betales et tillegg på 30 % av satsene over. Dersom planen leveres digitalt og delvis tilfredsstiller kravene, kan kommunen redusere tillegget.

 

12. Tilleggsareal

Arealer som tas med i planforslaget etter ønske fra kommunen, belastes ikke med gebyr.

 

13. Tilleggskostnader

I tillegg til gebyret kommer kostnader til behandling i organer utenfor kommunen, eksempelvis befaring, undersøkelser, utgraving.

 

14. Betalingsfrist

Gebyret skal for hver fase betales før saken tas opp til behandling. Dette betyr:
-Gebyr for oppstartsmøte innkreves når oppstartsmøte er avholdt
-Gebyr for planprogram innkreves før planprogram fastsettes
-Gebyr for reguleringsplan innkreves før sluttbehandling av planen

 

15. Spesielle bestemmelser

 • Hvis gebyret etter dette regulativ anses å bli urimelig høyt i forhold til det arbeidet og de kostnader kommunen har hatt, kan planmyndigheten fastsette et passende gebyr.
 • Ved beregning av gebyr brukes satsene som gjelder på flg datoer:
  • For oppstartsmøte: Dato for mottatt anmodning om oppstartsmøte
  • For reguleringsplan: Dato for mottatt komplett planforslag
 • Det beregnes ikke merverdiavgift på gebyrene.

 


*Til pkt 8.1 b): Som de mest aktuelle formål her ansees område for golfbane, råstoffutvinning, skytefelt, større natur og friluftsområder.