Grunneiere, utbyggere og andre rettighetshavere kan legge fram private planforslag for behandling i kommunen. Normalt vil det da handle om detaljreguleringsplaner for avgrensa områder. Private planforslag kan være i tråd med overordna plan (kommuneplanens arealdel, kommnuedelplan eller områdeplan), eller gå utover overordna plan.

Planmyndighetens arbeid med private planforslag starter ved oppstartsmøtet. Forslagsstiller anmoder om oppstartsmøte ved å sende inn utfylt "Anmodning om oppstartsmøte" til kommunen, primært via epost til postmottak@steinkjer.kommune.no. Det skal betales gebyr for oppstartsmøtet jfr gjeldede gebyrregulativ.Se under "Betalingssatser" til høyre på siden her for gebyrets størrelse.

Anmodning om oppstartsmøte DOC PDF ODT