Frivillighetsprisen

KRITERIER

§1. Prisen
Prisen består av et diplom  i originalutførelse, og skal bære kommunens emblem og inskripsjonen "Steinkjer kommunes frivillighetspris" samt årstall. Prisen skal i tillegg inneholde et pengebeløp på kr. 10 000,- for enkeltpersoner og kr. 15 000,- for lag/organisasjoner.

§2. Formål
Frivillighetsprisen er en æresbevisning som markerer den prisbeløntes særskilte og fremragende innsats for frivilligheten i Steinkjer kommunen

§3 Tildeling
Prisen skal gis til en initiativrik person,lokal forening eller gruppe, som har utmerket  seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og samfunnet. Prisen skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats. Frivillighetens bredde og mangfold både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende  mangfold blant prisens vinnere. Prisen kan gis på grunnlag av en person, en lokal forening eller en gruppes frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.

§4 Utlysning - nominasjon
Frivillighetsprisen lyses ut hvert år i lokalavisene med frist for nominasjon 12. september. Kandidater til prisen fremmes ved begrunnet nominasjon fra enkeltpersoner  eller organisasjoner. Tildeling av prisen avgjøres av hovedutvalg for oppvekst og kultur.

I tillegg til innkomne nominasjoner kan Hovedutvalget og kultureteten selv foreslå kandidater til prisen. 
Hovedutvalget kan unnlate å dele ut prisen dersom det ikke foreligger forslag om en verdig kandidat

Alle forslag skal være skriftlige og sendes til kommunen på e-post: postmottak@steinkjer.kommune.no 

§5 Overrekkelse
Overrekkelse av prisen skjer på den internasjonale frivillighetens dag 5. desember.ALLE VINNERNE

2013 Jarle Kjeldseth

2014  Leif Verstad

2015  Hans Foosnæs

2016  Dugnadsgjengen på Egge Museum

2017  Mari Sandstad og Lisbeth Saursaunet

2018 Dyrebeskyttelsen Norge, Nord-Trøndelag

2019 Ketil Roli

2020 Oftenåsens venner

2021 Sanitetslagene i Steinkjer

Kulturprisen

§ 1 Prisen
Kulturprisen består av en skulptur utført av kunstneren Nils Aas, diplom i original utførelse samt et pengebeløp på kr. 10 000,-. Prisen skal bære kommunens emblem og inskripsjonen "Steinkjer kommunes kulturpris" samt årstall og navn på vinner/vinnere.

§ 2 Formål
Kulturprisen er en æresbevisning som markerer den prisbeløntes særskilte og fremragende innsats som kunstner, utøver eller formidler på kulturfeltet.

§ 3 Tideling
Kulturprisen kan tildeles nåværende og tidligere aktive kunstnere, utøvere og formidlere som kommer fra Steinkjer kommune, eller har sitt virke i Steinkjer kommune.

Prisen kan, etter særskilt vurdering, tildeles en gruppe personer der et samarbeid om den kulturinnsatsen som begrunner tildelingen gjør dette naturlig.

Tildeling av kulturprisen bestemmes ved vedtak i hovedutvalget for kultur.
Kulturprisen skal normalt deles ut hvert år.

Hovedutvalget for kultur kan bestemme å unnlate å dele ut prisen dersom det ikke foreligger forslag om verdig kandidat.

Vedtak om pristildeling skal begrunnes av hovedutvalget

§ 4 Utlysning - nominasjon
Kulturprisen utlyses hvert år i lokalavisene med frist for nominasjon 1. november.

Alle forslag skal leveres elektronisk via kommunens hjemmeside.
Kandidater til prisen fremmes ved begrunnet nominasjon fra enkeltpersoner eller organisasjoner.

I tillegg til innkomne forslag kan Hovedutvalget og kulturetaten selv foreslå kandidater til prisen.

Alle nominasjoner er hemmelige og makuleres etter at pristildelingen er bestemt.
 

§ 5 Overrekkelse
Overrekkelse av prisen skjer på kommunestyremøtet i desember samme år.

Forslag på kandidater sendes til postmottak@steinkjer.kommune.no 


ALLE VINNERNE

1987: Birger Jørstad
1988: Arne Hegdahl
1989: Hilmar Alexandersen
1990: Andreas Gjermstad
1991: Terje Langli
1992: Charles Karlsen
1993: Tormod Aarholt
1994: Arvid Fossum
1995: Audhild Elstad Damås
1996: Jan Erik Moe
1997: Sparbu teaterlag
1998: Ingri Angell-Petersen Grønnesby
1999: Svein Tvedt
2000: Steinkjer Mannssangforening
2001: Jakob Bjerkem
2002: Svein Olav Bruun
2003: Hans Magnus Ystgard
2004: Arvid Erlandsen
2005: Kirsten Knedal Andersen
2006: Asbjørn Aastrøm
2007: Per Asbjørn Hegdahl
2008: Normann Ryan, jr.
2009: Helge Blengsli og Edvin Dahl
2010: Knut Jørgen Nonstad
2011: Edvard Hægstad
2012: Willy Skogø
2013: Berit Bjerkem
​2014: Odd Birger Grønli
2015: Johan Pål Inderberg
2016: Skei & PT
2017: Steinkjerfestivalen og Svein Bjørge
2018: Ida Jenshus
2019: Felix Fagerholt og Gunnar Aftret
2020: Beata Selnes
2021: Julie Skaufel

 

Likestillings- og mangfoldsprisen

Utvalget er nedsatt av kommunestyret i Steinkjer og valgt for perioden 2020 - 2024.
Leder Turid Saursaunet (R), nestleder Randi H. Bartnes (Sp), medlemmer: Zaid F. Ranneh, André Skjelstad (V) og Natalia Lillegaard (Ap). Varamedlemmer: Amalie Rodum (H), Kristel Knutsdatter (Ap), Daryoush Shirazi Shahvand (SV) og Katinka Kolås Ekmann (V).

Utvalget har som formål å fremme mangfold og likestilling og hindre diskriminering i Steinkjer kommune jf. gjeldende lovverk.

Prisen blir tildelt en gang i året og utdelingen skjer på 8.marsarrangementet.
Utvalget har egen facebookside.


Vedtekter (vedtatt 05.02.14 sak 14/06)

§1 Prisen
Prisen består av et diplom som skal bære kommunens logo og inskripsjonen " Likestilling- og mangfoldspris" samt årstall.  I tillegg utdeles et pengebeløp.

§ 2 Formål
Likestilling- og mangfoldsprisen utdeles for å markere den prisbeløntes særskilte og fremragende innsats i forhold til familie- likestilling- og mangfoldsarbeidet i kommunen.

§ 3 Kriterier
Likestilling- og mangfoldsprisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper, privat eller offentlig bedrift eller etater/enheter i kommunen som har gjort en spesiell innsats for å fremme likestilling og mangfold.

§ 4 Utlysning, nominasjon
Mulighet for å fremme kandidater offentliggjøres med en frist. 

§5 Tildeling
Innsendte forslag sammen med kandidater Likestilling- og mangfoldsutvalget selv nominerer, blir samlet vurdert av Likestilling- og mangfoldsutvalget i ordinær sak og møte.  Prisen utdeles årlig i forbindelse med et arrangement knyttet mot Fredrikke Marie Qvam.


Tidligere tildelinger av prisen 

1998: Kvinnelige ansatte ved Telenors kundesenter – for å ha berget kvinnearbeidsplasser

2000: Lø skole – for prosjektet "Jenter og IT"

2004: Ulla Melhus, lærer ved Steinkjer videregående skole og instruktør/leder i skigrupper i Nord-Trøndelag Skikrets – for fokus på likestilling i trenervirket

2005: Astrid Megard Sollid – for arbeid med kvinners vilkår og rettigheter på Balkan og i Kosovo spesielt

2006: KVIST – nettverk for kvinner i Steinkjer og omegn – for fokus på kvinner og ledelse

2007: Fredrikke Marie Qvam post mortem – prispenger fordelt på Skarpnes skole og Granstubben barnehage (5.000 kr til hver)

2008: Karin Hovde – Fredrikkes hage/KUN senter for kunnskap og likestilling – for arbeid med likestilling lokalt og internasjonalt gjennom mange år

2009: Einar Aasen – tjenesteenhetsleder Arbeidssentralen – for godt mangfoldsarbeid i tjenesteenheten

2010: Ingen utdeling – bytte av tidspkt. for prisutdeling fra desembermøte til junimøte året etter

2011: Siri Ingeborg Bruem for arbeid med likestilling i landbruket

2012: Steinkjer bibliotek v Hallfrid Skimmeli for bibliotekets likestilling- og mangfoldsarbeid

2013: Kristine Svendsen for arbeid med like rettigheter i arbeidslivet for ungdom

2014: Benthe Asp for hennes tenkemåte, væremåte og læremåte i verv i idretten på klubb, krets og nasjonalt nivå

2015: Steinkjer Røde Kors fordi de nedlegger ned stor innsats for at det skal være bra å komme til og bo i Steinkjer, og bidrar på en god måte til integrering og mangfold og til å virkeliggjøre kommunens slagord "Åpen, lys og glad!"

2016: Solbjørg Musum fordi hun har viet veldig mye tid til frivillig arbeid gjennom å ta ansvar for utveksling av skoleelever uten politisk eller religiøs tilknytning og rekruttering av utvekslingselever og vertsfamilier fra Steinkjer og Nord-Trøndelag.

2017: Steinkjer soroptimistklubb fordi Steinkjer soroptimistklubb er en av organisasjonene i Steinkjer der frivillige stiller opp og komplementerer kommunal virksomhet. Klubben har flere prosjekter som utgjør en positiv forskjell for likestilling og mangfold i Steinkjersamfunnet.

2018: Steinkjer Friidrettsklubb for fremragende innsats med å inkludere og legge til rette for barn, unge og voksnes muligheter for et aktivt liv. Spesielt rettet mot utøvere med funksjonsnedsettelse gjør klubben en forbilledlig innsats.

2019: BUA Steinkjer for fremragende innsats med å inkludere og legge til rette for barn og unges muligheter for å være aktive på lik linje med andre i Steinkjersamfunnet. Også BUA som arena for arbeidstrening og inkludering av folk som sliter med å komme inn i arbeidsmarkedet er et forbilde for andre aktører i Steinkjer.

2021: Steinkjer Pride for den frivillige innsatsen som er bak det viktige arbeidet og for å markere at Steinkjer kommune ønsker Steinkjer Pride i framtida.

Idrettsstipend

Idrettsstipendet skal være en anerkjennelse til yngre idrettsutøvere. Stipendet skal stimulere utøveren til videre satsing samt personlig utvikling i sin idrett. Stipendet blir gitt til ungdommer som har vist gode prestasjoner, og som synes å ha gode utviklingsmuligheter. Stipendet skal dekke alle typer idrettsgrener.

§ 1 Området

Hovedutvalget for oppvekst og kultur kan hvert år dele ut stipend til idrettsutøvere i kommunen. Kriteriene for å kunne få idrettsstipend er at utøveren bør være: bosatt i Steinkjer kommune, representere ett idrettslag i kommunen, eller på annen  måte ha en sterk tilknytning til kommunen. I helt spesielle tilfeller hvor utøveren ikke har mulighet til å utøve sin idrett på et høyere plan i et av kommunens egne lag kan likevel stipendet tildeles.

§ 2 Krav og betingelser til stipendmottaker

 • Utøveren skal representere gode holdninger og være et forbilde for andre
 • Søkeren må være fylt 15 år det året stipendet deles ut
 • Søkeren må prestere på et høyt nivå i sin idrett
 • Søkere må ha ambisjoner om å bli toppidrettsutøver på nasjonalt/internasjonalt nivå

§ 3 Formål

Stipendet skal brukes som et verktøy for å nå sportslige mål innenfor idrettsutøverens aktivitetsfelt

Stipendet skal konkret benyttes til gjennomføring av trenings- eller konkuranserelaterte aktiviteter som støtter opp under utøverens sportslige målsettinger.

§ 4 Søknad

Søknad om stipend skal inneholde en kort oversikt over idrettsutøverens personalia, samt de fremste prestasjoner så langt, og ikke minst fremtidige målsetninger. Søker må også oppgi hva stipendet skal brukes til

Alle søknader om stipend skal være skriftlig og leveres elektronisk til postmottak@steinkjer.kommune.no .

§ 5 Tildeling

Stipendet kan gis til enkeltutøvere, men også til lag som presterer sammen.

Stipendsøknader behandles av kulturetaten i Steinkjer kommune med Steinkjer Idrettsråd som høringsinstans. Endelig beslutning om tildeling gjøres i hovedutvalg for oppvekst og kultur i Steinkjer kommune etter innstilling fra kulturetaten

Stipendet deles ikke mellom flere aktører samme år.

Ved tildeling vektlegges følgende:

 • Uttalelser fra trener/fagmiljø innenfor idrettsbevegelsen (Vedlagt i søknad).
 • Resultater fra tidligere sesonger.
 • Fremtidige mål og ambisjoner.
 • Dokumenterte gode holdninger og utøverens påvirkning som god rollemodell overfor andre. 
 • Uttalelser fra Steinkjer Idrettsråd

I tillegg til innkomne søknader kan Hovedutvalg for oppvekst og kultur samt kulturetaten selv foreslå kandidater til stipendet.

Stipendet er et pengebeløp pålydende kr. 15 000,-

§ 6 Rapport

Stipendmottaker skal avgi rapport for bruken av tildelte midler innen et år etter tildelingen. Rapporteringen skal være kort og sendes kulturetaten via e-post. Ubrukte midler skal tilbakeføres til Steinkjer kommune.

§ 7 Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. november

§ 8 Kunngjøring

Stipendet kunngjøres gjennom Steinkjer kommunes digitale kanaler, samt via Steinkjer Idrettsråd sitt nettverk knyttet til idrettslagene i Steinkjer. Kunngjøringen skal inneholde utdrag av tildelingsregler og søknadsfrist

 

  Idrettsstipendiater fra 2020  
2020 Bastian Elnan Aurstad Friidrett
2021 Mathias Vanem Aas Friidrett

Jakob Weidemann minnestipend

Se informasjon på Steinkjerleksikonets nettside

Du kan også følge med på minnestipendets facebookside.

Stipendet het Steinkjerstipendiet frem til 2004, da det ble omdøpt til Jakob Weidemann minnestipend.

Vinnere av stipendet

1999 Eli Ann Tiller  1940-2013
2000 Kjersti Eliassen 1949
2001 Ikke utdelt  
2002 Gerd Tinglum 1951
2003 Stein D. Josefsen  
2004 Camilla Wærenskjold 1963
2005  Gung Hua Wang 1956
2006 Tone-Lise Magnussen 1959
2007 Christine Waller 1957
2008 Elise Kjelland og Steinar Hansen begge f. 1964
2009 Marianne D. Solhaugstrand 1975
2010 Cathrine Dahl og Ørjan Aas 1980 og 1981
2011 John Paul Cunningham, alias John_XC 1970
2012 Marthe Aune Eriksen 1975
2013 William Nicolaysen 1954
2014 Ellen Sofie Griegel  
2015 Anja Ulset 1981
2016 Manuel Portioli 1987
2017 Tiril Schrøder 1969
2018 Arne Borring 1956
2019 Arne Rygvold 1955
2020 Helene Førde  
2021   Ellen Solberg  

      

Annonsetekst: 

wf 0XC 8YExB 2mwAAAABJRU 5ErkJggg==

Kulturstipend

§ 1 Området

Hovedutvalget for oppvekst og kultur i Steinkjer kommune kan hvert år dele ut stipend til kulturutøvere i kommunen.
Kandidatene skal ha sin kulturelle aktivitet knyttet til kommunen, eller på annen måte han nær tilknytning til kommunen.

Stipendet skal nyttes til konkrete, planlagte oppgaver, som –
a)      Studiereiser, kurs og treningsopphold, samt arbeidsstipend
b)      Tilskudd til etablering av profesjonelle utøvere i kommunen

§ 2 Kulturutøver
En kulturutøver er i denne sammenheng utøver av kulturaktiviteter, amatører som profesjonelle
 
§ 3 Formål
Stipendet skal tjene til å finansiere en faglig dyktighetsgjøring innen de fagområder mottakeren utøver sitt kulturarbeid.
Det skal særlig legges vekt på å hjelpe frem yngre, lovende talent fra kommunen før de fanges opp av sentrale stipend- og støtteordninger. Stipendet skal stimulere til at profesjonelle utøvere bosetter seg i kommunen
 
§ 4 Søknaden
Søknaden skal inneholde opplysninger om søkeren, og den virksomhet søkeren har utført innen kulturområdet. Dessuten skal søknaden inneholde     redegjørelse for hva stipendet skal brukes til
 
Alle søknader om stipend skal være skriftlige og leveres elektronisk til postmottak@steinkjer.kommune.no

§ 5 Tildeling
Ved tildeling vektlegges følgende:
 • Tiltakets/virksomhetens verdi for kommunen
 • Hvilket mål mottakeren har satt for sitt tiltak/virksomhet

Stipendsøknader behandles av kulturetaten i Steinkjer kommune. Endelig beslutning om tildeling gjøres av hovedutvalg for oppvekst og kultur i Steinkjer kommune etter innstilling fra kulturetaten.

I tillegg til innkomne søknader kan Hovedutvalget og kulturetaten selv foreslå kandidater til stipendet.

 
§ 6 Rapport
Stipendmottakeren skal avgi kort rapport for bruken av tildelte midler innen et år etter tildeling. Rapporteringen skal være kort og sendes kulturetaten via e-post.
Ubrukte midler skal tilbakeføres til Steinkjer kommunen.
 
§ 7 Søknadsfrist
Søknadsfristen settes til 1. november.
 
§ 8 Kunngjøring
Stipendet kunngjøres gjennom Steinkjer kommunes digitale kanaler. Kunngjøringen skal inneholde utdrag av tildelingsreglene og søknadsfrist.
 
 

Søknad sendes:
postmottak@steinkjer.kommune.no ALLE VINNERNE

(Det ble ikke utdelt kulturstipend i årene 2002, 2004, 2006, 2008, 2010)

År

Navn

Kategori

Kulturstipendiater fra 1987

1987

Ingunn Hallstrøm

Sang og musikk

1988

Kristin Haug

Anders Bjøru

Sang og teater

Idrett

1989

Øyvind Brandsegg

Sigve Haugdahl

Bernt Korrsjøen

Musikk

Friidrett

Alpint

1990

Ingri Angell-Petersen Grønnesby

Ballett

1991

Stål Westerhus

Sang

1992

Birgitte Kaufmann Olsen

Trine Wærøystrand

Lars Erik Midjo

Ballett

Tekstil

Skihopp

1993

Sonja Kristensen

Halvor Kjerkreit

Sang

Musikk

1994

Erling Skaufel

Synnøve Selnes

Musikk

Sang

1995

Kyrre Havdal

Musikk

1996

Hege Modell

Kjell Moberg

Siv Furunes

Sang

Teater

Musikk

1997

Lasse Tronstad

Hege Øyen

Musikk

Bildende kunst

1998

Anders Sletvold Moe

Bildende kunst

1999

Marianne Schønborg

Bildende kunst

2000

Truls Ove Karlsen

Ski (alpint)

2001

Øystein Kristiansen

Liv Miriam Nordtømme

Orientering

Friidrett

2003

Ola Fjellvikås

Musikk, sang, teater

2005

Arnhild Vikan

Tekstilkunstner

2007

Sanna Maarit Revdal

Bildende kunst

2009

Eivind Jenssen

Friidrett

2011

Bjørn Steinar Tømmerås

Film – (Midt Nordic Film)

2012

Toril Austmo

Bildende kunst

2013

Bandet Duality

Karstein Grønnesby

Musikk

Musikk, låtskriving

2014

Gisle Aarlott

Musikk

2015

Djulia Galinova Todorova

Dans

2016

Thea Ericson Aarnes

Kristin Wasshaug

Dans

Dans

2017

Esten Mortensen Holien

Musikk


2018

Veronica S. Nilsen

Dans
2019

Kamilla Aal Vesterdal

Knut Ødegård Sørli

Musikk

Karate

2020

Edvard Sollid Bolås Musikk

2021

Lise Sofie Nøss         Kostholdskonsulent