Utlegging av manntall fra 12.juli

Står du i manntallet?

Du må stå i manntallet hvis du skal stemme ved kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2023. Så snart manntallet er klart, vil det legges ut til offentlig gjennomsyn.

Her kan du undersøke om du står i manntallet for Steinkjer kommune:

  • På Steinkjer rådhus: fra 12.juli og fram til valgdagen 11. september
  • På servicekontoret i Malm: fra 24.juli og fram til valgdagen (mandag, torsdag og fredag)

Dersom du mener at du selv, eller noen annen, uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes snarest mulig til:

Valgstyret i Steinkjer, postboks 2530, 7729 Steinkjer, eller på e-post: postmottak@steinkjer.kommune.no

Sametingets valgmanntall

Sametingets valgmanntall skal legges ut til offentlig ettersyn hvert valgår, både når det er valg til kommunestyrer og fylkesting og valg til sametinget.

Her kan undersøke om du står i kommunens valgmanntall til Sametinget:

  • På Steinkjer rådhus: fra 12.juli og fram til valgdagen 11. september
  • På servicekontoret i Malm: fra 24.juli og fram til valgdagen (mandag, torsdag og fredag)

Dersom du mener at du selv, eller noen annen, uriktig er blitt innført eller utelatt fra sametingets valgmanntall, kan du kreve at sametinget retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes enten på epost: samediggi@samediggi.no eller i post til Sametinget, postboks 3, 9735 Karasjok.