Endringene

Endringer omfatter økt tilatt byggehøyde og økt utnyttingsgrad for eiendommen.

Tillatt byggehøyde er økt fra 21,0 meter til 32,5 meter (tilsvarende 8 etasjer). Videre er utnyttingsgraden tillatt økt tilsvarende. Det er ikke gjort endringer i plankartet.

Trykk på linkene under for å finne dokumentene:

Oppdaterte reguleringsbestemmelser

Særutskrift kommunestyrets behandling

Planbeskrivelse ved offentlig ettersyn

Kartutsnitt over planområdet

Klagerett og erstatning

Endelig planvedtak kan påklages av parter og andre med rettslig klageinteresse, jfr plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 1-9. Fristen for å klage er 3 uker fra kunngjøring. Klage stiles til Fylkesmannen i Trøndelag og sendes kommunen for behandling. Benytt gjerne epost: postmottak@steinkjer.kommune.no

Eventuelle erstatningskrav som følge av reguleringsvedtaket må fremmes overfor kommunen innen 3 år fra kunngjøringsdato.