Handlings- og økonomiplan/budsjett

Budsjett og økonomiplan er et av kommunens viktigste arbeidsdokument.

Budsjett og økonomiplan

  • Budsjettprosessen starter med kommunedirektørens budsjett og økonomiplanfremlegg.
  • Samtlige hovedutvalg, Eldrerådet og Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse behandler dokumentet og uttaler seg før formannskapet innstiller minst 14 dager før budsjettmøtet i kommunestyret
  • Kommunen har to kommunale foretak som presenterer sitt budsjett i egen sak. Revisjonen (Rev) og kontrollutvalgets sekretariat (Kon Sek) sine budsjett legges også frem som egne saker.
  • Gjennom året følges budsjettet opp med regnskapsrapporter i februar, april og september. Årsregnskap behandles i mai/ juni hvert år. Rapportene gir informasjon om hvordan tjenestene utvikler seg gjennom året.
  • Det vedtatte budsjett- og økonomidokumentet består av kommunedirektørens forslag samt vedtaket fra kommunestyrets behandling. 

Kommunedirektørens forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

 

Tidligere budsjett

Kommunestyrets vedtak 15.12.21 - årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 (PDF, 2 MB)
Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025