Når barnet begynner i barnehagen:

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen.Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent, etablere relasjoner og knytte seg til personalet og til andre barn.

Overganger innad i barnehagen:

Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og personalet når de bytter barnegruppe.

Overgangen mellom barnehage og skole:

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning. Barnehagen og skolen bør utveksle kunnskap og informasjon som utgangspunkt for samarbeid om tilbudet til de eldste barna i barnehagen, deres overgang til og oppstart i skolen. Foreldrene skal gi samtykke før barnehagen kan dele opplysninger om enkeltbarn med skolen.

Steinkjer kommune har en Plan for sammenheng og overgang barnehage - skole. Planen skal revideres.