I søknadsportalen for SFO og barnehage kan du:

 • søke om ny SFO- eller barnehageplass
 • søke om endring av oppholdstid
 • søke om overflytting av barnehageplass
 • oppsigelse av plass

  Til søknadsportalen  

 

Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars hvert år.

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

For hovedopptaket tildeles plassene fra august.

Barn med lovfestet prioritet kan søke uavhengig av alder. Dette gjelder barn med nedsatt funksjonsevne, jfr Lov om barnehager § 18, og barn det er fattet vedtak om etter Lov om barneverntjenester. Dokumentasjon fra sakkyndig instans må medfølge. Sakkyndig instans kan for eksempel være PPT, helsesøster, eller fastlege. Dokumentasjonen sendes til Steinkjer kommune, sektor barnehage, postboks 2530, 7729 Steinkjer.

Søknad om plass ved hovedopptak

 • Du søker elektronisk via elektronisk søknadsskjema (se ovenfor). Dette gjelder uavhengig om du søker plass i privat eller kommunal barnehage.
 • Alle søkere får bekreftelse på sms om at søknaden er mottatt.
 • Du kan prioritere inntil tre barnehager. Private barnehager og familiebarnehager kan ha egne opptakskriterier og opptakskretser. Se derfor i vedtektene til den enkelte barnehage for å sjekke om du kommer inn under deres kriterier og opptakskrets.
 • Barnehagene har ulike åpningstider og ulik lengde på feriestengning. Les vedtektene til de aktuelle barnehagene, se på deres hjemmeside eller ta direkte kontakt med barnehagen for opplysninger om dette.
 • Kommunale barnehager (kart- og listevisning)
 • Private barnehager (kart- og listevisning)
   

Tildeling av plass

 • Kommunen har ett samordnet hovedopptak, og tildeler ledige plasser i samarbeid med de private barnehagene.
 • Vi tilstreber å innfri foreldrenes ønsker og behov om barnehageplass. Det er ikke alltid mulig der etterspørselen er større enn tilbudet av plasser. Derfor kan du/dere få tildelt plass i nærliggende barnehager.
 • Tildeling av plass sendes som elektronisk post eller som brev til de som ikke har elektronisk postkasse. Dere som får tilbud om plass, må svare elektronisk innen fristen. ​
 • Vi kan ikke svare på hvorvidt det er håp om å få plass eller hvor lang tid det vil ta før det blir ledige plasser, da dette er avhengig av oppsigelser.
 • Spørsmål vedr. opptak og skjema rettes til den enkelte barnehage eller sektor barnehage via servicetorget tlf 74 16 90 00.

Søknader mottatt i 2020 er kun gyldige i 2020

 • De som har søkt om barnehageplass i 2020 vil få beskjed om å oppdatere søknaden i kommunens søknadsportalen.  
 • Søknaden kan enten endres eller slettes fra ventelisten. Dersom ønsket oppstartsdato er passert, må det legges til ny dato.
 • Søknader som ikke blir oppdatert innen den oppgitte fristen slettes automatisk fra ventelisten.

Er du student?
Se informasjon om studentbarnehagen

Mer informasjon
Oversikt over barnehagene, serviceerklæring, brosjyre, planverk mm