Steinkjerbygg KF er kommunens ansvarlige for gjennomføring av byggeprosessen som skal føre frem mot et ferdig bygg sommeren 2019.

Rådmannen har foreslått og Hovedutvalget for helse og omsorg har innstilt ovenfor kommunestyre på følgende:

  1. Steinkjerbygg gis i oppdrag å realisere Helse- og beredskapshuset som inkluderer Familiens hus som del av byggetrinn 1

  2. Helse- og beredskapshuset realiseres innen en kostnadsramme på 345 mill. kroner. Økte driftskostnader ut over dagens kostnader innarbeides i kommunens økonomiplan.

  3. Steinkjerbygg skal jevnlig rapportere til Formannskapet om status i prosjektet.

  4. Vedtaket gjøres under forutsetning av at det oppnås avtale med Helse Nord-Trøndelag om at ambulansetjenesten inngår i Helse- og beredskapshuset.

Rådmannens forslag til vedtak

Endelig vedtak fattes i kommunestyre 21.09 i år.


Bildet nedenfor:
Utklipp fra Trønder-Avisas papirutgave 08.09.16 som viser ordfører Bjørn Arild Gram og daglig leder for Steinkjerbygg AS Svein Olav Hansen på befaring på tomten.
 

Helse-og-beredskapshus(fra-T-A).jpg