Resultater fra arbeidet ble lagt fram i et møte hvor 32 ordførere, rådmenn, helsefaglige ledere og andre relevante ressurspersoner fra Midtre Namdal og Inn-Trøndelagsregionen var tilstede.

Jan Ole Vanebo innledet med å presentere prosjektet som skulle følge innføringen av Samhandlingsreformen i Midtre Namdal og Inn-Trøndelag. Midtre Namdal samkommune hadde som oppgave å implementere Samhandlingsreformen i sin region, og Steinkjer kommune var i ferd med å etablere DMS som et vertskommunesamarbeid med folkevalgt nemnd i Inn-Trøndelagsregionen.

Erling Bergh fokuserte på kommunene i Midtre Namdal og Inn-Trøndelagsregionen i møte med Samhandlingsreformen og organisatoriske og økonomiske utfordringer knyttet til den. Midtre Namdal og Inn-Trøndelag representerer ulike organisatoriske løsninger i form av henholdsvis samkommunemodell og vertskommunemodell. Begge organisasjonsformene har sine fordeler og begrensninger.
Jan Ole Similä presenterte kontraktsmessige utfordringer knyttet til lovpålagte tjenesteavtaler mellom kommunene og Helseforetaket. Velmenende partnerskap kan være et mål, men fremdeles er det ofte harde kontrakter som inngås. Likeverdighet og tillit mellom partene er sentralt for at gode pasientforløp skal oppnås.
Knut Ingar Westeren påpekte utfordringene knyttet til kommunal medfinansiering av sykehustjenester siden det ikke er noen sammenheng mellom kommunenes inntekter og utgifter til disse helsetjenestene. Dette medfører at det er vanskelig for kommunene å budsjettere riktig i forhold til helse- og omsorgsfeltet.
ny offentlig ledelse 2

 
Her er forskerne Erling Bergh, Jan Ole Similä og Jan Ole Vanebo


Rådmann Torunn Austheim presenterte utfordringer Inn-Trøndelagsregionen har dersom samarbeidet skal utvides i stor grad. Pr i dag fungerer vertskommunesamarbeidet godt innenfor de tjenestene de skal yte. Kommunehelsesamarbeidet er organisert slik at både politisk og administrativ ledelse er tett koplet til arbeidet.
Det var mange innspill fra deltakerne i løpet av seminaret, og flere uttrykte nytten av at forskningen og det praktiske liv møtes på samme arena slik at arbeidet videre med å implementere Samhandlingsreformen i kommunene blir kunnskapsbasert.
 ny offentlig ledelse 3

 

 

 

 Foto: Ingeborg Laugsand 


Liv Inger Masdal Næss