Lovgrunnlag
Omsorgsstønad er en tjeneste som kommunen gir etter Helse- og omsorgstjeneste loven. I lovens § 3-6 nr.3 heter det at kommunen skal ha tilbud om omsorgsstønad som pårørendestøtte til personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Den enkelte har likevel ikke rettskrav på omsorgsstønad da tildeling bl.a er avhengig av kommunens økonomi.

Målsetting
Omsorgsstønad inngår i den kommunale tiltakskjeden som supplement til øvrige tiltak rettet mot personer med særlig tyngende omsorgsarbeid, der kommunens tiltakskjede for øvrig ikke er tilstrekkelig ut fra en tverrfaglig vurdering.

Mottakere
Ordningen omfatter både ektefelle/samboere og andre frivillige omsorgsytere samt foreldre som har omsorgsplikt for sine mindreårige barn. Det er ingen øvre aldersgrense for å motta omsorgsstønad. Det kan gjelde avkortingsregler etter trygdereglene for de som mottar omsorgsstønad, på samme måte som for de som har annen arbeidsinntekt. Ordningen gjelder for alt omsorgsarbeid, ikke bare omsorgsarbeid for pleietrengende familiemedlemmer.

Forutsetninger/kriterier

  • Bruker / omsorgsmottaker må være helt avhengig av praktisk og/ eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål for å kunne bo hjemme.
  • Omsorgsarbeidet må vurderes som særlig tyngende
  • Omsorgsarbeidet må gjelde nødvendige omsorgsoppgaver
  • Det skal i et nært samarbeid mellom bruker / omsorgsmottaker, søker og kommunen foreligge en totalvurdering av hjelpebehov og hvilke hjelpetiltak som anses som mest hensiktsmessig
  • Både brukeren / omsorgsmottakeren og kommunen må vurdere søkerens / omsorgsyterens omsorg som best og nødvendig evt. sammen med andre hjelpetiltak
  • Det kreves at den som trenger omsorg søker hjelpestønad etter lov om folketrygd
  • Omsorgsstønad er uavhengig av søkers /omsorgsyters og brukers / omsorgsmottakers økonomi
  • Det kan ikke samtidig ytes kontantstønad til pleie i eget hjem og omsorgsstønad

Tildeling av omsorgsstønad vurderes også i forhold til kommunens økonomi

Ved fastsettelse av stønadens størrelse taes det hensyn til:

  • De samlede innvilgede hjelpetiltak, f.eks avlastning, tilbud fra hjemmehjelp og hjemmesykepleie, hjelpestønad og dagtilbud
  • Om søker har omsorgsplikt; denne gjelder for barn opp til 18 år.

Avgjørelsesmyndighet
Helseetaten ved forvaltningskontoret. 

Skriftlig vedtak og klageadgang
Både omsorgsmottaker og omsorgsyter kan stå som søker av omsorgslønn. Alle søkere vil få tilsendt et skriftlig vedtak med informasjon om utfallet av søknaden.
Vedtaket kan påklages etter pasient- og brukerrettinghetsloven §7-2.
Dersom vedtaket fastholdes oversendes klagen til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Opplysningsplikt
Søker /omsorgsyter og bruker /omsorgsmottaker har plikt til å melde i fra dersom grunnlaget for vedtaket endres, for eksempel ved økt avlastningstilbud, utvidelse av dagtilbud, innleggelse på institusjon eller flytting ut av kommunen.

Avtale om omsorgsstønad og godtgjørelse
Det inngås en skriftlig avtale mellom kommunen og omsorgsyter. Vedkommende regnes som oppdragstaker og lønnes som assistent. Omsorgslønn regnes som inntekt etter skattelovgivningen. Omsorgsyter har ikke krav på feriepenger etter ferieloven.

Søknad
Søknadsskjema fås ved henvendelse til servicetorget i rådhuset eller på kommunens hjemmeside.

Søknad sendes
Steinkjer kommune, forvaltningskontoret, postboks 2530, 7729 Steinkjer