Omsorg

Omsorg - Tjenestetilbud

16.02.15

Gammel og ungAvdeling for omsorg tilbyr institusjonsopphold, hjemmetjenester, dagtilbud, trygghetsalarm, omsorgslønn, matombringing og tilbud om tilrettelagte boliger for brukere i alle aldre. Tjenestene vedtas på tildelingskontoret.

      < <  Se tjenestetilbudene i venstre meny.

Koordinerende enhet

18.04.17

Koordinerende enhet skal ha oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen og skal bidra til å styrke tverrfaglig samarbeid og skape helhet og sammenheng i tjenestetilbudet.
 - Servicetorget tar i mot henvendelser på tlf 74 16 90 00 og 
   videreformidler til rett instans.
- Postadresse til alle enheter: Postboks 2530, 7729 Steinkjer.

Koordinerende enhet - bilde til brosjyre