Kommunestyret skal oppnevne meddommere og skjønnsmedlemmer til tingrett, lagmannsrett, skjønnsrett og jordskifterett.

Privatpersoner hjemmehørende i Steinkjer kommune mellom 21 og 66 år som  ønsker å bli meddommere kan innen 6. april melde sin interesse til postmottak@steinkjer.kommune.no.     
Du må merke e-posten med dommerutvalg 2021-2024. I e-posten må du oppgi navn, adresse, telefonnummer, yrke og nåværende stilling.

De som melder sin interesse vil få sin vandel vurdert, og binder seg til å stille i ca 4 saker pr år i perioden 2021 og ut året 2024.

Alle får dekket reise og diett etter statens satser. Meddommer som trekkes i lønn fra arbeidsgiver, får dekket trekket. Selvstendig næringsdrivende kan kreve tapt arbeidsfortjeneste. Pensjonister, studenter og lignende får kr 250 pr. dag.

Du kan lese mer om meddommerutvalg her:

 

Kari Aarnes
kontorsjef