Steinkjer kommune kan gi økonomisk rådgiving til deg som har betalingsproblemer eller gjeldsproblemer. Rådgivingen kan for eksempel være i form av bistand til å sette opp et realistisk budsjett, men også bistå i forhandlinger med kreditorer og hjelp til å inngå en gjeldsordningsavtale. Hensikten er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien selv.

Målgruppe
Personer med økonomiske problemer / gjeldsproblemer

Kriterier / Vilkår
Du skal etter beste evne selv forsøke å komme fram til en ordning med dine fordringshavere.

Pris for tjenesten
Tjenesten er gratis
 
Veiledning
Dersom du trenger bistand eller har gjeldsproblemer kan du kan ringe økonomirådstelefonen i NAV: 55 55 33 39
Eller kontakte NAV Inn-Trøndelag på tlf. 55 55 33 33 og be om vakttelefonen.
Se også NAV sin nettside: www.nav.no
Det er også mulighet for drop inn hver torsdag ved NAV-Trøndelag, Steinkjer.
 
 
Vedlegg du bør ha med til et første møte:
  • Kopi av de tre siste lønns- eller trygdestønadsutbetalinger (sjekk om det er gjort trekk for dekning av gjeld på disse utbetalingene)
  • Kopi av kvitteringer for store og faste utgifter
  • Kvittering for betalt husleie og strøm
  • Kopi av skatteoppgjør og likningen for siste skatteår
  • Årsoppgaver (i forbindelse med selvangivelse) fra lånegivere
  • Årsoppgaver i forbindelse med bidragsgjeld
  • Ev. utleggsbegjæringer
  • Ev. innkallelser til forliksrådet
  • Oversikt over pant og heftelser ved egen bolig og egen bil
 
Saksbehandling
Saken blir vurdert ut fra gjeldende penge- og kredittlovgiving samt et generelt økonomifaglig grunnlag. Det gis bistand til forhandlinger med kreditorer, forslag til refinansiering kan fremmes og søker gis realistiske budsjettforslag til prioriteringer av inntekt og utgifter.
 
Klagemulighet
Klage på enkeltvedtak følger vanlig klagesaksgang.
Klage på mangler ved tjenesten rettes til NAV Steinkjer
 
Forespørsel sendes til:
NAV Inn-Trøndelag, Postboks 2530, 7729 Steinkjer
Besøksadresse: Rådhuset, Kongensgt. 39,  7713 Steinkjer (inngang fra sørsiden)
 
Lover og retningslinjer
Dette er en lovpålagt tjeneste.
 
Mer informasjon