På bildet fra v.: Omsorgssjef Iren Hovstein Haugen, demenskoordinator Gunn Nordgård og leder for pårørendeforeningen Målfrid Tessem


Koordinatorstillingen har lenge vært politsik diskutert 
Ordfører Bjørn Arild Gram holdt i dag en pressekonferanse hvor han orientert om denne nye viktige stillingen som i første omgang er på 50%.

Ordføreren sa bl.a. at det er mange forventninger til kommunen og omsorgstjenesten har mange utfordringer. Samtidig pekte han på at det gjøres veldig mye bra innenfor området. I fjor ble antall bofellesskapplasser og sykehjemsplasser økt og satsingen skal fortsette framover. En av utfordringen har vært innefor demensomsorgen og at det i lengre tid har vært etterspurt å få opprettet en egen stilling som demenskoordinator.

Temaet har vært politisk diskutert og veid opp mot mange andre tiltak, men det ble konkludert med at dette er et smart tiltak.


Kommunen har en god demensomsorg
Omsorgssjef Iren Hovestein Haugen er svært fornøyd med at stillingen er på plass og sa at den har vært på kartet lenge. Den er også nevnt i kommunedelplanen for 2011 - 2013 og der er ble den nevnt som et satsningsområde.

Hun sa også at kommunen har en god demensomsorg, men at det er viktig at noen koordinerer tjenesten. Koordinatoren vil få en viktig rolle i forbindelse med samarbeidet med de pårørende. Bolig- og tildelingskontoret gjør en god jobb på området, men det vil bli en forbedring med en person som kan bistå legene med kartlegging i hjemmene, noe som også gjør det lettere for de pårørende. Mange ansatte i omsorgstjenesten er med i studiegrupper med demens som tema.


Kompetanseheving hos ansatte og pårørende
Flere ansatte har fått tilbud om opplæring innenfor området og det pågår også en pårørendeskole som er direkte tiltenkt alle pårørende til de som får diagnosen. Her blir det fokusert på å se de pårørende og støtte dem. Videre sier hun at de ansatte er engasjerte og gjør en god jobb, men at det trengs en koordinator som kan se helheten.

50% av de som har fått demens bor hjemme, så det er viktig å legge til rette slik at de kan bo lengst mulig i sine hjem.


Koordinatoren starter med kartlegging
Demenskoordinator Gunn Nordgård sier at hun har bakgrunn som psykiatrisk sykepleier med tilleggsutdanning innenfor personsentrert omsorg og demenskartleggingsmetode. Hun har jobbet på Betania og har i tillegg vært med i prosjekt om demens i familien og deltatt i HUNT-kartleggingen innenfor sykehjemmene. De sise årene har hennes arbeidsplass vært Alderpsykiatrisk Team, Sykehuset Levanger.
 

Hun sier at hun føler seg velkommen og ønsker å starte med å ta tak i det viktigste først som hun mener er samarbeidet med de pårørende og få til en kartlegging sammen med fastlegene og samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Det blir også viktig med undervisning av helsepersonell.


Viktig for de pårørende
I Steinkjer kommune er det i alt 350 som er rammet av demensdiagnosen og da kan man tenke seg at for hver av disse er det flere pårørende.

Leder for demensforeningen Målfrid Tessem har vært en pådriver i mange år og er veldig glad for at kommunen nå har fått på plass en koordinator. Hun er spesielt opptatt av at mange pårørende blir berørt og hva kan man gjøre hvis en i familien blir dement. Det oppstår en annen hverdag og det stilles mange spørsmål.

Hun vet at terskelen for å  søke hjelp er høy og  det å få snakke med noen som forstår situasjonen er viktig.

Ordføreren avsluttet med å gjenta at det er viktig med kompetanse på området både hos de pårørende og alle i helsevesenet, og at målet for den berørte er å kunne bo lenger hjemme.


Kontaktinformasjon
Gunn Nordgård har kontor på Steinkjer sykehjem og treffes på tlf:  74 16 94 59  /  404 36 354.
Hun har faste kontordager Mandag, tirsdag og onsdag i oddetallsuker og tirsdag og onsdag i partallsuker. 


Informasjonsmøte
Demensforeningen v/Målfrid Tessem skal ha et informasjonsmøte på Steinkjer sykehjem, Tyristua tirsdag 30.april kl 19.00 hvor Gunn Nordgård skal si litt om stillingen, så de som ønsker å høre litt mer, kan møte opp der.