Varsel om oppstart av planarbeid - reguleringsplan Sannan B14 boligområde

PRAKSIS arkitekter as har på vegne av Sannan Bolig AS fått i oppdrag å utarbeide reguleringsplan (detaljregulering) på eiendom 192/641 i Teglverksvegen, boligområdet Sannan. Aktuelt planområde omfatter boligformålet B14 i gjeldende reguleringsplan Sannan (vedtatt i 2004). Formålet med planarbeidet er utvikling av ny boligbebyggelse med økt arealutnyttelse, i samsvar med kommunens intensjoner om fortetting i sentrumsnære boligområder.   

Foreløpig planavgrensning Reguleringsplan Sannan B14 boligområde - Klikk for stort bildeForeløpig planavgrensning Reguleringsplan Sannan B14 boligområde

Detaljer i fm. oppstart av reguleringsarbeidet finnes i annonsen nedenfor og i vedleggene nederst i artikkelen.

Innspill til planen eller spørsmål om planarbeidet sendes innen 04.04.2023 til: 

 

Vedlegg:

  1. Varslingsbrev til berørte parter og offentlige myndigheter 
  2. Forslagsstillers planinitiativ med skisser
  3. Referat fra oppstartsmøtet med kommunen
  4. Planavgrensning