Varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering for Svedjanvegen 2A

Multiconsult Norge AS har på vegne av Axel Stigum Eiendom AS fått i oppdrag å utarbeide reguleringsplan for Svedjanvegen 2A. Hensikten er å benytte tomta på en bedre og mer hensiktsmessig måte. Det er et ønske om å relokalisere dagligvarebutikken på tomta, og bygge leiligheter i tre etasjer over butikken. Parkeringsanlegg etableres på bakkenivå under boligene/utearealet. Det er utarbeidet foreløpige skisser over mulig utnyttelse av området.   

Detaljer i fm. oppstart av reguleringsarbeidet finnes i annonsen nedenfor og i vedleggene nederst i artikkelen.

Foreløpig planavgrensning Reguleringsplan  Svedjanvegen 2A - Klikk for stort bildeForeløpig planavgrensning Reguleringsplan Svedjanvegen 2A

Innspill til planen eller spørsmål om planarbeidet sendes innen 22.01.2023 til plankonsulent: 

Merk innspill/spørsmål med plankonsulentens navn eller referansenummer «10247363-01»

 

Vedlegg:

  1. Varslingsbrev til berørte parter og offentlige myndigheter (PDF, 408 kB) 
  2. Referat fra oppstartsmøtet 6-12-2022 (PDF, 199 kB)
  3. Planinitiativ med kommunens kommentarer (PDF, 2 MB)
  4. Skisseprosjekt (PDF, 4 MB)