Reguleringsplan Følling kalkbrudd - utvidelse. Kunngjøring av vedtatt plan

Planområde Følling kalkbrudd - Klikk for stort bildePlanområde Følling kalkbrudd

Kommunestyret vedtok i møte den 29.03.2023 Reguleringsplan (detaljregulering) Følling kalkbrudd - utvidelse. Formålet med planen er å tilrettelegge for videre drift av bruddområde i endret retning.

Planområdet er på ca. 112 daa og ligger ca. 10 km nord fra Steinkjer sentrum og grenser mot E6 i øst. I sør og øst grenser området til LNF-områder med i hovedsak skog, samt dyrka jord i nord. Planen omfatter eiendommen 348/1.

Formell kunngjøring av planvedtaket vil skje i Trønder-Avisa den 26.04.2023 (kunngjøringsdato).

Oppdatert plan og dokumenter lagres i kommunens digitale planarkiv (Planid: 5006_2020002).

Klagerett på planvedtak

Kommunestyrets vedtak er hjemlet i Plan- og bygningslovens § 12-12, og kan i henhold til § 1-9, jamfør Forvaltningslovens kap. VI, påklages til Statsforvalteren. Eventuell klage skal sendes kommunen innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Eventuelle krav om innløsning eller erstatning etter Plan- og bygningslovens §§ 15-2/15-3 må fremmes for kommunen innen 3 år fra kunngjøringsdato.