Har du innspill til kommuneplanens arealdel?

Steinkjer kommune er godt i gang med rullering av kommuneplanens arealdel- og vi inviterer nå til å gi innspill!

Planprogram for kommuneplanens arealdel ligger nå ute på høring- og Steinkjersamfunnet inviteres samtidig til å gi innspill til nye arealtiltak. Det kan være forslag til nye boligområder, næringsarealer eller annet som du mener er viktig å håndtere i kommuneplanens arealdel. 

Kommuneplanens arealdel er ett av kommunens viktigste styringsdokument siden det gjennom kart, bestemmelser og retningslinjer legger rammene for bruk og vern av arealer.

Det er kommuneplanen utenfor sentrum som skal rulleres nå, mens delplanen for Steinkjer sentrum er planlagt rullert seinere. 

Hva ønskes det innspill på?

Bestillingen fra formannskapet peker spesielt på to tema for arbeidet, nemlig nye boligområder i grendene og nye næringsareal. Du må også gjerne sende inn innspill som handler om andre tema enn dette. 

Nye boligområder i grendene skal jfr arealstrategien kommunestyret har vedtatt, ha et mer urbant preg. En er altså ute etter sentrale områder i tilknytning til skole/barnehage/dagligvare der det kan utvikles varierte boligtyper. 

Nye næringsareal etterspørres i kategoriene: 

  • Bynært næringsareal
  • Sjønært næringsareal
  • Vegnært næringsareal
  • Ett stort sammenhengende næringsareal (over 1000 daa)

Har du sendt inn innspill tidligere?

Hvis du har sendt inn innspill tidligere (etter forrige runde i 2018) trenger du ikke å sende det inn på nytt. Tidligere mottatte innspill blir med i vurderingen. 

Krav til nye innspill

Innspill leveres via elektronisk skjema (Bruk knapp "Send inn innspill" under her).  

Følgende overskrifter benyttes i skjemaet:

  • Beliggenhet: Beskrivelse av forslagets beliggenhet.
  • Berørte eiendommer: Aktuelle berørte eiendommer med informasjon om eier listes opp. Innspill skal være klarert med berørte grunneiere før innsending. 
  • Eksisterende arealformål: Dagens arealformål i  KPA og/eller reguleringsplan oppgis. 
  • Forholdet til kommuneplan: Beskriv hvordan forslaget bidrar til å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel  inkl. areal – og transportstrategien.
  • Kjente forhold: Beskrivelse av kjente forhold bla.: tilgang til infrastruktur som skole/barnehage, vann/avløp, transport (gang/sykkelveger, kollektiv). Videre beskrivelse av kjent informasjon om forhold som jordvern, naturmangfold, flom/skredfare, støy- og luftforurensning, kulturminner mv. For å finne ut hva som er kjente forhold kan eksempelvis kartverktøyet GisLink benyttes.
  • Vedlegg: Kartutsnitt med avgrensning inkludert foreslått adkomst fra veg.

Frist for innspill er 29.03.2023

Send inn innspill

Ta kontakt om du trenger bistand til å sende inn digitalt skjema eller har andre spørsmål!