Kommunen har gjennomført en konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring etter forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) del I og del III for prosjektet «Steinkjer skole».

Formålet med konkurransen er å anskaffe totalentreprenør med kontraktmedhjelpere for prosjektering, riving av eksisterende bygningsmasse, bygging og prøvedrift av skole. Det er valgt utviklingsentreprise og samspill som gjennomføringsmodell for prosjektet.

På bakgrunn av poeng kriteriene ble følgende 5 team prekvalifisert 08.03.17 og invitert til videre deltagelse i konkurransen.

 1. Veidekke Entreprenør AS/ HUS Arkitekter AS/Selberg Arkitekter AS

 2. Consto AS/Norconsult AS/Praksis Arkitekter AS/Norconsult

 3. HENT AS/Lyngstad Arkitekter AS/Asplan Viak AS

 4. Fuglesang/Dahl AS/Arkitektene Vis-À-vis AS/Agraff AS

 5. Skanska Norge AS/Rambøll Norge AS

Det ble arrangert et informasjonsmøte i Steinkjer kommune 28.03.17 hvor representanter fra samtlige firma deltok. Det ble skrevet et eget referat fra møtet.

De innkomne designforslagene er bedømt av en evalueringskomité bestående av:

 • Ola Roald, Siv. Ark. (NAL)

 • Astrid Kjølen, Landskapsarkitekt (MNAL)

 • Erling Overrein, Enhetsleder utbygging

 • Per Helge Fossan, Rådgiver enhet oppvekst

 • Liv Welde Viken, rektor ved Steinkjer skole

 • Pål Christian Berg, prosjektleder Steinkjer kommune

 • Ketil Stavås Olsen, Teknisk leder Steinkjerbygg KF – prosjekteier

I tillegg deltok følgende personer i komitéens arbeider:

 • Kristin Borander, konkurranseansvarlig og sekretær for komitéen, WSP

Det er innhentet faglig ekstern ekspertise under de ulike tildelingskriteriene som her ligget til grunn for komiteens endelige evaluering.

 

Evalueringen er gjennomført med bakgrunn i tildelingskriteriene som er oppgitt i konkurransegrunnlaget.

 

Kvalitet

 

25%

Arkitektonisk helhet og konseptløsning

Formålet med dette tildelingskriteriet er å evaluere hvordan den arkitektoniske helheten er løst, både når det gjelder bygninger og landskap. Det vil også bli evaluert hvorvidt løsningsforslaget er basert på et tydelig og robust konsept, basert på følgende hovedkategorier:

 • Generelle arkitektoniske kvaliteter
 • Signalbygg
 • Innvendig estetiske og romlige kvaliteter
 • Tomtedisponering og utomhusplan
 • Konsept innenfor gjeldende planbestemmelser
 • Intern og ekstern trafikk og logistikk
 • Konsept og sammenheng mellom skole, idretts og utearealer

25%

Areal  og funksjonsprogram

Formålet med dette tildelingskriteriet er å evaluere hvordan de krav som er stilt i rom- og funksjonsprogrammet er løst.

Ved evaluering av pedagogisk løsning vil det bli lagt stor vekt på at rom- og funksjonsprogrammet er løst. Sammenheng og intern kommunikasjon mellom funksjoner vurderes. Uteområdet er av stor betydning. Følgende skolefunksjoner blir særlig vektlagt:

 1. Generelle læringsarealer (elevenes trinnarealer)
 2. Spesialiserte læringsarealer (spesialrom)
 3. Samlingsarenaen (skolens hjerte)
 4. Personal- og voksenarealer
 5. Idrettshall

 

15%

Miljø, energi og bygningskonsept

Formålet med dette tildelingskriteriet er å evaluere de energi- og miljøparameter som vektlegges av tilbyderne. Følgende områder er grunnlag for vurdering av kvaliteten for bygget innenfor miljø, energi og bygningskonsept.

 • Beskrivelse av strategi for bruk av integrert design (energi og miljø) i alle prosjektets faser, fra konkurranseforslag, via utviklingsfase til ferdigstilt prosjekt i drift.
 • Strategi for å nå målsetning for bærekraftig materialvalg med lavest mulig klimagassutslipp i byggets samlede livsløp. Det skal ikke utføres klimagassregnskap i tilbudet, men strategi for å nå målet om 25% reduksjon, skal beskrives.
 • Strategi for å nå målsetning for lavest mulige energibruk i byggets samlede livsløp. Energiberegning skal vedlegges tilbud. Energiberegningen skal baseres på standardverdiene for skolebygg, hentet fra tillegg A og B i NS 3031.
 • Strategi for å nå målsetning til godt inneklima og arbeidsmiljø i byggets samlede livsløp.

 

 

PRIS

 

20%

Pris

 

Formålet med dette tildelingskriteriet er å evaluere prisen på komplett leveranse i prosjektets begge faser.

Det inngis et bindende pristilbud med indeks p.r. 15. april 2017 for leveranse iht. konkurransegrunnlaget.

Som en del av det bindende pristilbudet skal det spesifiseres en budsjettpris for videreutvikling av innlevert prosjektforslag frem til komplett forprosjekt med kalkyle. Det oppgis separat pris for skole og idrettshall.

Ferdig utfylt prisskjema, se vedlegg til konkurransegrunnlagets del 1

 

5%

Fremdrift

Formålet med dette tildelingskriteriet er identifisere tiltak for å forsere vedlagte milepælsplan. Fremdriftsplan og Plan for avslutningsfasen.

10%

Arealer

Formålet med dette tildelingskriteriet er å evaluere arealeffektivitet.

Arealer skal beregnes etter til NS 3940, men det skal ikke beregnes doble arealer der hvor romhøyden overstiger 3,0 meter i henhold til kapittel 5.3.1 i NS 3940 og veileder T-1459.

Ferdig utfylt arealskjema, se vedlegg til konkurransegrunnlagets del 1

 

Det kom in 5 ulike forslag med høyt kvalitetsnivå som alle har fått en detaljert tilbakemelding. Prosjektet som vant har fått følgende tilbakemelding:

Komitéen har etter beste evne og innkjøpsfaglig skjønn evaluert kriteriene med et overordnet mål om likebehandling og etterprøvbarhet. Det er i evalueringen søkt å opprettholde intensjonen med vektingen mellom kvalitet og pris.

Komitéen innstilte en vinner fredag 30.juni 2017 etter en kvalitetssikring av evalueringsrapporten. Komitéens innstilling er enstemmig. Samlet sett og på bakgrunn av de totale evalueringskriteriene har følgende forslag fått høyest poengsum og er kåret til vinner av konkurransen.

Tegning av nye Steinkjer skole innvendig

HJERTEBARN

Hjertebarn har vært med på to forhandlingsrunder. Kommentarer fra forhandlingsrundene er skrevet i kursiv i teksten.

Sammendraget er basert på det endelige forslaget etter andre forhandlingsrunde.

Hjertebarn er det prosjektet som møter byen på den mest overbevisende måten av alle de innleverte forslagene. Måten bygget trekker seg tilbake fra hjørnet Kongens gate og Sannangata og danner en forplass som introduserer hovedinngangen, idrettsbygget og skolen vurderes som et svært godt og tydelig grep.

Prosjektet har fra første stund vært presentert som et massiv trebygg, noe som gir en tydelig miljøprofil og en ønsket signaleffekt.

Hjerte ligger sentralt i bygget omkranset av de øvrige funksjonene og blir er samlende midtpunkt og gir en oversiktlig og funksjonell logistikk i bygget.

I siste runde har forslagstiller åpnet hjertet mer mot sør, noe som har gitt prosjektet god kontakt ut.

Det to etasjes bygget har den beste løsningen på kommunikasjon mellom trinnarealene og utearealet, med et spennende amfi og bro til de elevene som holder til i 2 etasje. 

Utearealet er noe svakt presentert innledningsvis i forhold til innhold/leveranse.

Dette er forbedret gjennom forhandlingsrundene og viser tilfredsstillende løsninger med et godt potensial.


Forslaget Hjertebarn er levert av Skanska AS som totalentreprenør med Rambøll som arkitekt og landskapsarkitekt.

Hjertebarn fremstår som en klar vinner i konkurransen etter 2 forhandlingsrunder. Vinnerforslaget holder et høyt faglig nivå, og har fått høyest score på kvalitet og pris.

Hjertebarn har fått høyeste karakter for arkitektonisk helhet og konsept og rom- og funksjonsprogram.

Hjertebarn har også levert et godt tilbud innenfor miljø, energi og bygningskonsept og har et økonomisk godt tilbud. Selv om forslaget ikke var lavest på areal oppnådde det likevel en meget god b/n faktor.

 

11.juli går karenstiden ut – og Hjertebarn er endelig vinner av konkurransen.


Man regner med å signere kontrakt rett over ferien, videre fremdrift avklares i det videre forløpet.

 

Erling Overrein
tjenenesteenhetsleder utbygging