Næringsdrivende med behov for hjelp?

Steinkjer Næringsselskap AS (SNS) er Steinkjer kommune sitt næringsapparat. SNS har i samråd med ledelsen i Steinkjer kommune rigget et beredskapsteam rundt næringslivet for å styrke og sikre gode tiltak i en svært krevende tid knyttet til konsekvensene av koronaviruset. Beredskapsteamet organiseres og koordineres av Steinkjer Næringsselskap i samarbeid med Steinkjer Næringsforum (SNF), T:lab, Innovasjon Norge, Visit Innherred og bankforbindelser. I tillegg knytter vi på kompetanse som er nødvendig for den enkelte bedrift, og behandler søknader til krisefondet (se neste sak nedenfor).

Beredskapsteamet er iverksatt med disse tiltakene:

 • Kommunikasjon og informasjon: Vi legger ut informasjon om ulike tiltak lett tilgjengelig på www.sns.steinkjer.net under fanen «Coronainfo»
 • Beredskapsteam: Steinkjer Næringsselskap leder beredskapsteamet. Vi bistår som samtalepartner og veileder for næringslivet i Steinkjer i en krevende tid. Opplever du/dere usikkerhet knyttet til drift og videre utvikling? Ta kontakt! Dette er en gratis tjeneste der kostnadene er dekket av Steinkjer kommune.
  Vi kobler på samarbeidspartnere og øvrig virkemiddelapparat der det er hensiktsmessig. Ta kontakt med:
 • Arbeidsform: Telefon, FaceTime, Teams, Skype, Zoom eller tilsvarende, eller fysiske møter der det er mulig. Fysiske møter begrenses til et minimum.
 • Utviklingsprosjekt: Vi som nå har etablert et beredskapsteam for Steinkjer, får signal om at mange bedrifter har ideer og utviklingsplaner som er satt på vent på grunn av manglende tid og ressurs. Nå kan tiden være inne til å utnytte ledig kapasitet som har oppstått pga. Corona-restriksjonene. Slik kan din bedrift stå bedre rustet når krisen er over. Beredskapsteamet vil være en støttespiller for dere i arbeidet med å realisere utviklingsprosjekt. Vi vil bistå dere med å koble på rett kompetanse og mulige finansieringsordninger.

Kommunale fakturaer:
Deler av regionens næringsliv og mange av kommunenes innbyggere opplever stor økonomisk usikkerhet som følge av situasjonen i samfunnet. Dersom du som næringsdrivende eller privatperson har behov for betalingsutsettelse i forbindelse med kommunale regninger som har forfalt eller forfaller i nær framtid, ber vi deg om å ta kontakt med kommunen slik at vi sammen kan finne best mulig løsning. Alle henvendelser og behov vil bli behandlet individuelt. Henvendelser om betalingsutettelse kan rettes til sentralbordet på tlf. 74 16 90 00 eller til oppgitt telefonnr. på faktura.


 

Krisefond for næringslivet i Steinkjer

SØKNADSSKJEMA: https://sns.steinkjer.net/soknadsskjema/

Formannskapet i Steinkjer vedtok den 2. april 2020 at det etableres et «krisefond» for næringslivet i Steinkjer. I første omgang settes det av 500 000 kroner til «krisefondet». Midlene tas av tidligere øremerket disposisjonsfond til næringsformål. Dette er en midlertidig ordning som avvikles når den negative effekten av koronakrisen avtar. Steinkjer Næringsselskap har fått delegert oppgaven med å forvalte fondet.

Hvem kan søke
De som kan søke er skattepliktig registrerte foretak i Steinkjer. Aktører som skal gjennomføre tiltak som ikke støttes av de nasjonale krisepakkene og der bedriftene ikke har egenkapital til å gjennomføre tiltaket. Dette gjelder virksomheter som har fått stor inntektssvikt som en følge av Corona-epidemien. Fondet skal spesielt ivareta handelsstand, små lokaleide virksomheter, nisjebutikker og serveringsbransjen.

Hva kan støttes
Fondet skal stimulere til tiltak som gir inntekter, dvs. salgsaktivitet, nye forretningsmodeller, kreative tiltak, måter å annonsere- og drive salgsaktivitet på, gjerne i form av samarbeid/fellesaktiviteter mellom flere aktører. Det legges vekt på at prosjektene skal sikre bolyst, attraktivitet og utvikling i hele Steinkjer kommune. Støtte gis ikke til tiltak som er konkurransevridende.

Kriterier

 • Krisefondet skal støtte tiltak i bedrifter som ikke dekkes av de statlige ordningene.
 • Krisefondet skal støtte tiltak i små bedrifter som har vesentlig omsetningssvikt pga. Corona-krisen.
 • Støtte bedrifter som jobber med å opprettholde driften.
 • Fokus på tiltak for salg og omsetning
 • Samarbeid med andre bedrifter vektlegges
 • Salgsaktivitet som minimerer tap på sesongvarer
 • Kreative tiltak vektlegges

Saksbehandling:
Det er et mål at det skal være rask og løpende saksbehandling med én ukes behandlingstid.

Søknadsskjema og mer informasjon finner du på Steinkjer Næringsselskap sin side: https://sns.steinkjer.net/soknadsskjema/ og https://sns.steinkjer.net 

 


Bringer du ut mat og utstyr som næringsdrivende?

Dersom du bringer mat og utstyr til andre via butikk/bedrift, må du påse at du følger dette:

 • Det er viktig å påse at hjembringing skjer uten personkontakt.
 • Du skal ha god hoste- og håndhygiene .
 • Du kan ikke ha symptomer på luftveisinfeksjon.