SØKNADSSKJEMA: https://sns.steinkjer.net/soknadsskjema/

Formannskapet i Steinkjer vedtok den 2. april 2020 at det etableres et «krisefond» for næringslivet i Steinkjer. I første omgang settes det av 500 000 kroner til «krisefondet». Midlene tas av tidligere øremerket disposisjonsfond til næringsformål. Dette er en midlertidig ordning som avvikles når den negative effekten av koronakrisen avtar. Steinkjer Næringsselskap har fått delegert oppgaven med å forvalte fondet.

Hvem kan søke
De som kan søke er skattepliktig registrerte foretak i Steinkjer. Aktører som skal gjennomføre tiltak som ikke støttes av de nasjonale krisepakkene og der bedriftene ikke har egenkapital til å gjennomføre tiltaket. Dette gjelder virksomheter som har fått stor inntektssvikt som en følge av Corona-epidemien. Fondet skal spesielt ivareta handelsstand, små lokaleide virksomheter, nisjebutikker og serveringsbransjen.

Hva kan støttes
Fondet skal stimulere til tiltak som gir inntekter, dvs. salgsaktivitet, nye forretningsmodeller, kreative tiltak, måter å annonsere- og drive salgsaktivitet på, gjerne i form av samarbeid/fellesaktiviteter mellom flere aktører. Det legges vekt på at prosjektene skal sikre bolyst, attraktivitet og utvikling i hele Steinkjer kommune. Støtte gis ikke til tiltak som er konkurransevridende.

Kriterier

  • Krisefondet skal støtte tiltak i bedrifter som ikke dekkes av de statlige ordningene.
  • Krisefondet skal støtte tiltak i små bedrifter som har vesentlig omsetningssvikt pga. Corona-krisen.
  • Støtte bedrifter som jobber med å opprettholde driften.
  • Fokus på tiltak for salg og omsetning
  • Samarbeid med andre bedrifter vektlegges
  • Salgsaktivitet som minimerer tap på sesongvarer
  • Kreative tiltak vektlegges

Saksbehandling:
Det er et mål at det skal være rask og løpende saksbehandling med én ukes behandlingstid.

Søknadsskjema på Steinkjer Næringsselskap sin side: https://sns.steinkjer.net/soknadsskjema/