Skjema for skriftlig samtykke

Byggverk, konstruksjoner og anlegg skal ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter, hvis ikke annet er bestemt i plangrunnlaget.

Kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense enn nevnt ovenfor eller i nabogrense:

a. når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke eller
b. ved oppføring av garasje, uthus og lignende mindre tiltak.

Mindre tiltak i denne sammenheng er bygning hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal for bygningen er over 50 m2. Bestemmelsen gjelder tilsvarende for andre mindre tiltak som ikke kan måles etter Grad av utnytting.

Steinkjer kommune har en praksis med å tillate plassering av mindre frittliggende bygg inntil 1 meter fra nabogrense. Skal bygget plasseres nærmere enn dette, kreves det at det foreligger skriftlig samtykke til plasseringen fra nabo.