En ny nasjonal barnevernsreform trer i kraft i 2022. Den innebærer blant annet en overføring av oppgaver fra det statlige barnevernet til kommunene. Målet med reformen er å forebygge mer, se mer etter ressurser i familie og nettverk, styrke kompetansen i barnevernet, øke samarbeidet mellom tjenestene i kommunene og gi mer ansvar til kommunene, både faglig og økonomisk.

Et felles ansvar i Trøndelag
I et samarbeidsprosjekt mellom KS, kommunene i Trøndelag og Fylkesmannen, kalt «Barneløftet – bedre å være barn i Trøndelag», har Trøndelagskommunene besluttet å bidra til å sikre og utvikle kvalitet i tjenestetilbudet til barn og unge.

Politikere i hovedutvalg for oppvekst og kultur i Steinkjer hadde 12. mai et temamøte om barnevernsreformen og fikk da en presentasjon av prosjektet Barneløftet.

- Dette gir oss en mulighet til å forberede oss på reformen som kommer. Jeg har sett veldig fram til å lære mer om dette, sa hovedutvalgsleder Gjertrud Holand (SV) før møtestart.

Samarbeid via fem store regioner
En stor del av prosjektet Barneløftet er å gi alle barn et like godt tilbud over hele Trøndelag fra 2022. For å få til det, kreves det at flere kommuner samarbeider om barnevernstjenester. Trøndelag fylke blir gjennom prosjektet delt inn i fem regioner: Namdal, Innherred, Kystregionen, Fjellregionen og Trondheimsregionen.

- Vi prøver ut ulike arbeidsmåter og tiltak gjennom samarbeid på tvers av kommunegrenser og kommunale tjenester, vi ønsker å etablere tiltaks- og kompetansebaser, fosterhjemsnettverk og et helhetlig fokus på innkjøp og anskaffelser til barnevernet, fortalte prosjektkoordinator Lene Eun Kjesbu Munkeby under presentasjonen.

Steinkjer med fokus på tverrfaglig arbeid
Oppvekstsjef Kenneth Arntzen mener Steinkjer kommune har gjort mye riktig de siste årene for å forberede seg til barnevernsreformen.

- Vi har samlet alle tjenestene for barn og unge i etaten for oppvekst og har stort fokus på tverrfaglig samarbeid, men vi må jobbe mer oppimot familier og gjerne så tidlig som mulig, påpekte han i temamøtet.

Svangerskap og nettverk
Enhetsleder barn og familie, Marianne Vollen, uttrykte at det er viktig å ha fokus på svangerskapsoppfølging og nettverksbygging.

- Blivende mødre og fedre har også vært barn og barndommen kan vare i generasjoner. Vi kan plukke opp ting tidlig allerede i svangerskapsoppfølgingen, og da må vi huske at heimen til de enkelte er en kjempeviktig arena for oss å bistå med forebygging i. Samtidig ser vi at det å bidra med nettverksbygging er et kjempeviktig arbeid. Steinkjer er en innflytterkommune og det er en risiko at nye familier blir stående alene uten nettverk, poengterte Vollen.

Oppfordrer folkevalgte til å ta ansvar
Marit Moe i KS (Kommunesektorens organisasjon) og Munkeby understrekte i møtet at det er svært viktig at folkevalgte forbereder seg på barnevernsreformen og involverer seg i prosessene som er i gang.

- Fra 2022 er det kommunene ved kommunestyret som tar de viktigste avgjørelsene for barnas fremtid i lokalsamfunnet. Det er dere som er arbeidsgiver, styrer og øverste leder. Nå blir det viktig å være visjonær, strategisk og innovativ innen barnevernsområdet, sa Moe.

- Vi håper at vi gjennom prosjektet Barneløftet kan få utsatte barn og unge og barnevern, enda høyere opp på dagsorden til politikerne i Trøndelag, slik at de kan gi et løfte, et «barneløfte», om at de skal gi barnevernet og andre tjenester for barn og unge de rammene de trenger for å gi barna i Trøndelag et løft - et barneløft, avsluttet Munkeby.