REDUSERT FORELDREBETALING I BARNEHAGEN
 

Det skal etter Forskrift om foreldrebetaling i barnehager betales maksimalt 6 prosent av husholdningens person- og kapitalinntekt for barnehageplass. Dette gjelder alle barn i barnehage uansett om de har plass i kommunal eller privat barnehage.  Betaling for mat kommer i tillegg.

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.

Foresatte som søker skal ha samme folkeregistrerte adresse som barnet.

Beregningen av vedtaket blir fattet ved innhenting av opplysninger av siste års selvangivelse. Innhenting av inntekstinformasjon blir gjort av kommunen i hvert enkelt tilfelle. Om siste års selvangivelse ikke foreligger, kan annen inntektsdokumentasjon vedlegges søknaden. Et eventuelt vedtak vil bli fattet fra den 1. i påfølgende måned.

Foreldre til barn som starter i barnehage midt i året kan også søke om redusert foreldrebetaling.

Det er Steinkjer kommune som fatter vedtak om reduksjon i foreldrebetalingen, og som er klageinstans dersom du mener vedtaket er feil. En eventuell reduksjon i foreldrebetalingen trekkes direkte fra din faktura fra barnehagen. Kommunen orienterer barnehagen om den reduksjonen du har rett på.

Betaling av kost (matpenger) kommer i tillegg til eventuell reduksjon i foreldrebetalingen.

 

    Til søknadsskjemaet

 


GRATIS KJERNETID I BARNEHAGEN FOR 2- 3- 4- OG 5-ÅRINGENE

 

Alle 2- 3- 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage pr. uke. Dette gjelder alle barn i barnehage uansett om de har plass i kommunal eller privat barnehage. Inntektsgrensen skal vedtas av Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet, på lik linje med maksimalprisen.

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.

Foresatte som søker skal ha samme folkeregistrerte adresse som barnet.

Beregningen av vedtaket blir fattet ved innhenting av opplysninger av siste års selvangivelse. Innhenting av inntekstinformasjon blir gjort av kommunen i hvert enkelt tilfelle. Om siste års selvangivelse ikke foreligger, kan annen inntektsdokumentasjon vedlegges søknaden. Et eventuelt vedtak vil bli fattet fra den 1. i påfølgende måned.

Foreldre til barn som starter i barnehage midt i året kan også søke om 20 timer gratis oppholdstid i barnehage.

Det er Steinkjer kommune som fatter vedtak om gratis oppholdstid, og som er klageinstans dersom du mener vedtaket er feil.

En eventuell reduksjon i foreldrebetalingen trekkes direkte fra din faktura fra barnehagen. Kommunen orienterer barnehagen om den reduksjonen du har rett på.

Betaling av kost (matpenger) kommer i tillegg til eventuell reduksjon i oppholdsbetalingen.

    Til søknadsskjemaet