Skolene rustet til kampen mot mobbing

Erlend Moen.jpg

Ansatte i skolene i Steinkjer deltok 13. august på en kursdag med Erlend Moen. Han har lang erfaring fra arbeid med læringsmiljø i Trondheimsskolene. Moen satte fokus på hvordan skolene skal forholde seg til mistanke om mobbing, hvordan mobbing kan avdekkes og hvorfor det er viktig å forstå mekanismene i det som skjer. Han skisserte også en metode for intervensjon som han har hatt gode erfaringer med i sitt arbeid med å stoppe mobbing. Moen sa også at skolene må ha en plan for hva som bør skje etter at mobbingen har opphørt da det er her den virkelige endringen skjer.

Rektorene ved skolene melder om at kursdagen ble opplevd som svært nyttig for de ansatte. Mange av de rådene og tipsene som Moen kom med er allerede iverksatt i mange klasserom og skolegårder. Eksempler på dette er f. eks. en oppstart av skoleåret med faste strukturer i form av tydelig klasseledelse og styrket inspeksjon i friminuttene.

Mobbing i barnehagen, fleip eller fakta?

Ingrid Lund kurs.jpg

Ingrid Lund, spesialpedagog og familieterapeut, gjennomførte 1. september en kursdag for ca. 290 ansatte i barnehagene i Steinkjer. Hennes kunnskap og beskrivelser i skjæringspunktet mellom teori og praktiske erfaringer bidro til kunnskap og bevisstgjøring omkring temaet mobbing i barnehagen.

Lund framhevet viktigheten av tilstedeværende, fokuserte voksne med blikk for også de skjulte signalene som bidrar til utrygghet hos barna. Hun presenterte noen fellestrekk for de barna som blir stengt ute. Disse barna blir ofte ikke "sett" av voksne, de blir omtalt negativt og får skylda for konflikter både av voksne og barn. I tillegg gjør dårlig språk og manglende sosial kompetanse i leik disse barna ekstra sårbare. Voksne i barnehagen ble rådet til å være oppmerksom på endringer i barns atferd da dette kan være et signal på utestenging/mobbing. Er barnet mer innesluttet, sint eller lei seg enn vanlig? Søker barnet lite kontakt med andre barn? Har barnet problemer med å spise, sove eller gråter det mer enn før?

Barnehagenes og skolenes oppgaver og ansvar

Barnehagen er en arena som har som oppgave å fremme positive holdninger som motvirker avvisning, mobbing og vold, jf. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Skolene er forpliktet til å oppfylle elevenes individuelle rett til et godt psykososialt miljø, jf. Opplæringsloven §§ 9a-1 og 9a-3. Steinkjer kommune har en egen plan for dette arbeidet. Plan for elevenes psykososiale miljø