Besøksadresse: Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus, Seilmakergata 10, 7725 Steinkjer
Postadresse: Steinkjer kommune, postboks 2530, 7729 Steinkjer
Telefon: Servicetorget 74 16 90 00 eller telefon 90 28 11 85. 
Mailadresse: vigdis.wibe@steinkjer.kommune.no
Åpningstider: Mandag - fredag kl 08.00 - 15.30  


Om migrasjonshelseteamet
Migrasjonshelseteamet er et kommunalt helsetilbud til asylsøkere og bosatte flyktninger, enslige mindreårige og familiegjenforente med flyktningebakgrunn som kommer til Steinkjer, og personer med endelig avslag som oppholder seg i kommunen. Teamet består av 2 helsesykepleiere, en sykepleier og lege.

Det bestilles kvalifisert tolk til alle konsultasjoner. Tilbudet er gratis for hver enkelt. Teamet videreformidler, etter samtykke, alle medisinske opplysninger til fastlege og helsestasjon/ skolehelsetjeneste.

Vi tilbyr
Kartlegger helsetilstand og eventuelle behov for somatisk og /eller psykisk helsehjelp og oppfølging. Gir tilbud om helsehjelp og oppfølging i en tidsbegrenset periode.

  • –Undersøkelse for tuberkulose
  • –Tidlig identifisering av oppfølgingsbehov
  • –Vaksinasjon
  • –Helseundersøkelse
  • –Oppfølging fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten
  • –Oppfølging av psykisk helse
  • –Henvisninger til andre helsetjenester
  • –Helseinformasjon i klasser/grupper

Se også