Kjøkkenavfallskverner som monteres på utslagsvasken for å kverne opp matavfallet og sende det ut i avløpsnettet, er ikke tillatt brukt i Steinkjer kommune. Innstallering av kvern vil derfor ikke medføre reduserte kommunale gebyrer.
 
Denne bestemmelsen finnes i forskriften for vann og avløp for kommunene Steinkjer, Verdal, Levanger og Inderøy, pkt. 3.7; "Oppmaling av avfallsprodukter for transport i avløpssystemet tillates ikke."

Ny EU-lovgivning på vei:
Fagbladet Kretsløpet (tidsskrift for avfall og gjennvinning), skriver følgende:
"EU har i flere år arbeidet med forberedelser til en egen lovgivning knyttet til kompostering og biologisk avfallsbehandling.............."
"Det er uttrykkelig sagt at kverning av avfall til avløpssystemet skal forbys for å unngå økning av mengden avløppsslam."


Kilde: Kretsløpet, nr.3 Juni 2002.