I avtalen inngår følgende punkt:

  • Flytting av verneverdig bygning samt rivning av de andre bygninger som står på tomten.
  • Etablere offentlig parkeringsplass og snuhammer i enden av Peter Egges gate.
  • Etablere fortau langs Eirik Jarls gate og Peter Egges gate.
  • Etablere universelt utformet turveg.
  • Etablere renovasjonsløsning.
  • Tilknytning til offentlig vann og avløpsnett.

Forslaget til utbyggingsavtale legges ut til offentlig ettersyn fra 26.06.2019, i Rådhuset (servicetorget i 1. etg.) og Dampsaga kulturhus (biblioteket). Dokumentene kan i sin helhet lastes ned fra lankene nederst i denne artikkelen. Dokumenter i papirversjon kan tilsendes etter nærmere henvendelse til kommunen.

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen sendes Steinkjer kommune, plan- og utviklingstjenesten, postboks 2530, 7729 Steinkjer, eller som e-post til postmottak@steinkjer.kommune.no, innen høringsfristen 31.07.2019.  

Tilhørende saksdokumenter: