Avtalens innhold omhandler følgende punkter:

  • Utbygging av nødvendig tilknytning til offentlig ledningssystem samt fortrinnsvis felles renovasjonsløsning for skole, barnehage, samfunnshus og idrettshall.
  • Etablering av midlertidige trafikkløsninger inntil permanente løsninger er ferdig etablert.
  • Rivning av bygninger på eiendom 29/22.
  • Etablering av bussholdeplass samt fortau i henhold til reguleringsplan. Dette skal ferdigstilles som første tiltak i byggeperioden.
  • Etablering av adkomstveg samt fortau i henhold til reguleringsplan. Dette skal asfalteres og skal stå senest ferdig når den nye skolen tas i bruk.
  • Etablering av hente- bringeløsning for skole og barnehage, samt felles parkeringsplass. Anlegget skal asfalteres og stå ferdig senest når den nye skolen og/eller barnehagen tas i bruk.
  • 50 sykkelparkeringsplasser skal stå ferdig under tak senest når ny skole tas i bruk.
  • Etablering av uteområde tilhørende skole samt rivning av gamle skolebygg.
  • Plassering av myndighet for avgjørelse om adkomstveg fra nord skal bygges, og krav som utløses i tilknytning til dette.
  • Etablering av uteområde samt sykkelparkeringsplasser til barnehage.

Forslaget til utbyggingsavtale legges ut til offentlig ettersyn 26.06.2019, i Rådhuset (servicetorget i 1. etg.), Dampsaga kulturhus (biblioteket) og det kan lastes ned i sin helhet fra lenkene nederst i denne artikkelen. Dokumenter i papirversjon kan tilsendes etter nærmere henvendelse til kommunen.

Eventuelle merknader til utbyggingsavtalen sendes Steinkjer kommune, plan- og utviklingsenheten, postboks 2530, 7729 Steinkjer, eller som e-post til postmottak@steinkjer.kommune.no, innen høringsfristen 31.07.2019. 

Tilhørende saksdokumenter: