Planområdet har et areal på ca. 76 daa og berører eiendommene 29/8, 29/22, 29/33, 29/40, 29/45, 29/77, 29/78, 29/80, 29/87, 518/1 og 520/1. Planområdet ligger hovedsakelig på det eksisterende skoleområdet på Mære samt nærliggende idrettsanlegg, men innbefatter også noe jordbruksareal i nord samt 3 boliger og jordbruksareal i sør.

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn fra 19.6.2019, i servicetorget på rådhuset og i biblioteket på Dampsaga kulturhus, og det kan i sin helhet lastes ned fra lenkene nederst i denne artikkelen. Dokumenter i papirversjon kan tilsendes etter nærmere henvendelse til kommunen.

Eventuelle merknader til reguleringsplanen sendes primært som e-post til postmottak@steinkjer.kommune.no, eller til Steinkjer kommune, plan- og utviklingstjenesten, postboks 2530, 7729 Steinkjer, innen høringsfristen 14.8.2019.

Plandokumenter:

Vedlegg: