Nye parkeringsforskrifter fra 1. januar 2017

 

Stortinget har vedtatt ny parkeringsforskrift, ny forskrift om offentlig parkeringsgebyr og ny forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede som er gjeldende fra 1. januar 2017.

Parkeringsforskriften er et felles regelverk for all parkering, privat og offentlig, som tilbys allmenheten mot betaling eller på andre vilkår (vilkårsparkering). Håndhevelse av stans - og parkeringsforbud som følger av trafikkreglene, vegtrafikkloven eller skiltforskriftens skilt omfattes ikke av disse bestemmelsene.

Med vilkårsparkering menes:

  • parkering mot betaling
  • parkering med tidsbegrensning
  • parkering på andre vilkår, for eksempel at man må stå innenfor oppmerket felt.

Hensikten med nye forskrifter skal være å gjøre parkeringsregelverket enklere, og gi forbrukerne sterkere vern. Det nye regelverket skal blant annet gjøre det enklere å forstå parkeringsreglene, uavhengig av om det er privat eller kommunalt drevet.

Statens vegvesen vil opprette et parkeringstilsyn som skal bidra til at regelverket blir fulgt av parkeringsselskapene, og dermed sikre bedre vilkår for forbrukerne.

Det blir en ny felles klagenemnd for offentlig og privat vilkårsparkering.

Særskilt om parkering for forflytningshemmede

Forflytningshemmede med parkeringstillatelse har betalingsfritak på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser. Betalingsfritaket gjelder også på andre avgiftsbelagte vilkårsparkeringsplasser, med mindre betalingsplikt er angitt på informasjonsskilt og eventuelt underskilt.

Nye bestemmelser angående maksimal tid ($64)
I dag kan forflytningshemmede med parkeringstillatelse stå ubegrenset på plasser med skiltet tidsbegrensning. 
Fra 01.01.21 trer den nye bestemmelsen i kraft som sier at  ved skiltet tidbegrensning på 30 minutter eller mer kan de stå inntil dobbel tid. Skiltet tidsbegrensning på særskilt avsatte plasser for forflytningshemmede med parkeringstillatelse må som tidligere respekteres etter sin ordlyd.

Merk at det for andre ikke lenger er tillatt å benytte plasser reservert for forflytningshemmde til av/pålessing, de kan nå kun  benyttes til av/påstigning.

 

Særskilt om parkering for elektrisk og hydrogendreven motorvogn.

Om ikke annet er skiltet, gjelder etter 01.01.17 betalingsplikt for elektrisk og hydrogendrevet motorvogn på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser (gjelder også på ladeplasser).
Kommunene kan imidlertid selv innføre betalingsfritak for disse kjøretøyene på kommunale avgiftsbelagte parkeringsplasser. Dette må da i tilfelle skiltes på hver enkelt parkeringsplass.

Særskilt om skilting - 3 skilt regimer

Skiltforskriftskilt
Dagens kjente offentlige skilt , for eksempel  den hvite P'en på blå bakgrunn. Krav om skiltvedtak. Begrenset mulighet for bruk av tekst på  underskilt. Skal benyttes på kommunale vilkårsparkeringsplasser og langs offentlig ferdselsåre.

med flere

Vedlegg 1- skilt
De nye skiltene som er vist i parkeringsforskriften vedlegg 1, svart symbol og hvit bakgrunn. Betegnes også som offentlige skilt, men har ikke samme krav til skiltvedtak som skiltforskriftskilt. Har større frihet når det gjelder tekst på underskilt. Skal benyttes på private vilkårsparkeringsplasser.

Private skilt
Tekstskilt/veiledende skilt. Benyttes på private områder hvor det ikke tilbys parkering til allmennheten, og som derfor ikke kommer inn under parkeringsforskriften. Kan ha forskjellig utforming, men må ikke ha farge og form slik at de kan forveksles med offentlige skilt.

 

 

Parkeringsgebyr

Håndhevelse av stans- og parkeringsforbud som følger av trafikkreglene, vegtrafikkloven eller skiltforskriftens skilt omfattes ikke av  bestemmelsene i ny parkeringsforskrift - vil være som før bortsett fra at gebyret er økt til 900 kroner

Parkeringsgebyr kan ilegges ved stans eller parkering i strid med vegtrafikkloven § 3 og § 17, trafikkreglene § 17, skiltforskriften, Forskrift om offentlig parkeringsgebyr, og bestemmelser gitt i medhold av vegtrafikkloven § 4 og § 9. Gjelder på veg åpen for alminnelig ferdsel. Gebyret er 900 kroner.

Klage på parkeringsgebyr
Utstedt parkeringsgebyr kan påklages innen tre uker etter ileggelsen. For beregning av fristen for øvrig gjelder reglene i forvaltningsloven § 29 og § 30. Klagen utformes i samsvar med forvaltningsloven § 32. Klagen skal sendes kommunen der gebyret er ilagt. Klageskjema finner du her.

Er gebyret ikke betalt innen tre uker etter at det er ilagt, forhøyes gebyret med 50 prosent. Merk at betalingsplikten gjelder selv om det klages på ileggelsen.