Statlige føringer
 

Kunnskapsløftet

Kunnskapsløftet består av læreplaner for fag, Generell del av læreplanen, Prinsipper for opplæringen, fag- og timefordeling og tilbudsstruktur.

Overordnet del av læreplanverket

Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen er en del av læreplanverket, Den er fastsatt av regjeringen, men den har ikke trådd i kraft ennå. I dag er det Generell del som gjelder. Tidspunktet for når ny overordnet del skal tre i kraft, vil henge sammen med fornyelsen av læreplanene.

Fagfornyelsen

Utdanningsdirektoratet fornyer alle læreplanene i skolen for å gjøre dem mer relevante for framtiden. Nye læreplaner skal tas i bruk trinnvis fra skolestart i 2020. Hva er fagfornyelsen?

Opplæringsloven

Skolen reguleres av Opplæringsloven.

I § 9a Elevene sitt skolemiljø står det at alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.
Aktivitetsplikt: Mobbing og mistrivsel - hva skal skolen gjøre?

 

Kommunale føringer

 

Ordensreglement

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Steinkjer kommune, gjeldende fra 23. september 2015 (PDF-fil)

IKT-reglement

I tillegg til ordensreglementet er det vedtatt et IKT–reglementet for elever i grunnskolen i Steinkjer, gjeldene fra 22. juni 2011

ICT- Regulations Steinkjer Municipality (Information in English)