Dopingbruk og konsekvenser

Dopingbruk må betraktes i et perspektiv hvor livsmestring, press og psykisk helse står sentralt og hvor konsekvensene kan være fysiske og psykiske helseproblemer, frafall fra skolen og kriminalitet. Dopingbruk er et sammensatt og mangesidig problem som må møtes med en koordinert og helhetlig innsats.

Forebyggende antidopingarbeid 

En bredspektret tilnærming med kombinert fokus på holdningsskapende arbeid blant unge mennesker og kompetanseheving blant fagpersoner står helt sentralt for at et slikt arbeid skal lykkes. Vi må være tydeligere formidlere til ungdom om at dopingbruk ikke er løsningen på psykisk uhelse eller ønsket om en veltrent kropp. Fagpersoner som møter ungdom gjennom sitt virke må ha kompetanse til å håndtere- og forebygge mot dopingbruk på linje med andre utfordringer som knyttet seg til ungdom og oppvekst.

Det er grunn til å tro at doping er en del av hverdagen til unge i norske kommuner. Antidoping Norge (ADNO) ser derfor et behov for å styrke det forebyggende antidopingarbeidet i samfunnet generelt, og blant unge spesielt. Et effektivt forebyggende arbeid er avhengig av lokal forankring og kontinuitet, og kan ikke baseres på enkeltstående tiltak. Samarbeidsmodellen Lokal mobilisering mot doping er basert på en helhetlig og systematisk tilnærming til forebygging, samarbeid på tvers av ulike instanser og lokalt eierskap til tematikken.

Regjeringens mål

I Meld. St. 30 (2011-2012) fremkommer det at informasjon og holdningsskapende arbeid er viktige forebyggende tiltak i innsatsen mot doping. Behovet for antidopingarbeidet bekreftes og løftes ytterligere i Meld. St. 19 (2014-2015). I Folkehelsemeldinga – Gode liv i eit trygt samfunn (Meld. St. 19 2018-2019) uttaler regjeringen at de har som mål at aksepten for bruk av doping ikke skal øke blant unge eller blant innbyggerne generelt. Et samarbeid mellom kommunen og ADNO som skissert i denne planen kan bidra til å oppnå de mål som fremgår av nevnte stortingsmeldinger.

Tiltak som er gjennomført i 2020:

 • Kunnskapsheving for
  • Lærere på videregående  
  • Politiet
  • Fastlegene
  • Helsesykepleiere/barnevern (familiens hus)
  • Treningssentrene
 • Benytte e-læringsplattformen «Ren Elev» i undervisning, videregående elever
 • Sertifisering av «Rent senter» for treningssentre.

 2021

 • Treparssamarbeid - legge til rette for kunnskapsheving knyttet til dopingproblematikken og stimulere til styrket lokalt samarbeid mellom politi, treningssentre og Antidoping Norge. Avtale mellom 3T, Saga FT, Care, politiet og Anitdoping Norge er inngått, med tilhørende tiltaksplan.

Videre arbeid:

 • Fokusuke – treningssentre. Holdningsskapende arbeid – uke 42-44 (2021).
 • Elevforedrag for 10. trinn og videregående.

 

Styrings- og arbeidsgruppe

Gisle Almlid-Larsen (sektorleder skole)
Erik Mørkved/Snorre Haugdahl/Andrea Haugen Egge (politiet)
Ann Tove Storholmen (barnevernsleder)
Lars Stokke (idrettsrådet)
Arild Høyem (SLT-koordinator)
Stian Ludvigsen (avdelingsleder idrettsfag og studiespesialisering)
Vivian Aune Hagen (3T)
Stine Strand (folkehelsekoordinator og sekretær)
Sunniva J. N. Rognerud (kommuneoverlege og prosjektleder)
Linda Røvik (Rus og psykiatritjenesten)
Treningssentrene:
    - 3T: Vivian Aune Hagen
    - Saga FT: Thomas Nordengen-Røli
    - Care: Sigve Hårberg
Silje Noem (Påtalejurist)
Svein Inge Bratberg (miljøveileder SVG)
Kim Daniel Saugestad Krutå (ungdomsrådet)

Kontakt i kommunen
Stine Strand, folkehelsekoordinator og sekretær: stine.strand@steinkjer.kommune.no
Sunniva Rognerud, kommuneoverlege og prosjektleder: Sunniva.J.N.Rognerud@steinkjer.kommune.no

Samarbeidsprosjektet med Antidoping Norge er avsluttet 30.06.22, og sluttrapport finner du her.

Det forebyggende arbeidet opp mot doping videreføres i folkehelsearbeidet, i et samarbeid med treningssentre, idrettslag, skoler og