Løsberga renseanlegg
Hva kommer inn?
Avløpsvannet samles inn fra hver enkelt bygning som er tilknyttet avløpsnettet. Vannet inneholder næringsstoffer, tunge partikler (f.eks. sand og grus), flytestoffer, bakterier og virus, tungmetaller og forskjellige andre stoffer som skilles ut i renseanlegget før renset vann slippes ut i Beitstadfjorden.

Hvor kommer det fra?
Renseanlegget mottar alt avløpsvann fra sentrumssonen og nærmeste omland. Pr. 30.11.15 er ca. 20400 pe (pe=personekvivalenter; én pe tilsvarer én person) tilknyttet anlegget. Noe av dette er fra næringsbygg, arbeidsplasser, institusjoner etc., mens resten er fra boliger. Alt avløpsvann tilføres renseanlegget via avløpsnettet som består av et komplekst ledningsnett med milevis av ledninger og mange pumpestasjoner.

Det er en krevende oppgave for kommunen å tette ledningsnettet slik at en har kontroll med avløpsvannet som føres inn til renseanlegget. Vi er ikke helt i mål med denne oppgaven, men arbeider systematisk og målrettet med forbedring, spesielt i form av rehabilitering av ledningsnettet.

Hva skjer i fjellet?
Forenklet flytskjema for avløpsrenseanlegget viser i bilder vannets flyt gjennom anlegget. Avløpsvannet passerer først inntaksrist og sandfang. Her fjernes avløpssøppel, sand og grus. Deretter renner avløpsvannet til et utjevningsbasseng som sørger for at vanntilførselen til resten av anlegget blir jevnest mulig. Jernklorid tilsettes avløpsvannet slik at næringsstoffene i vannet "klumper" seg sammen til partikler. Deretter føres avløpet videre til sedimenteringsbassenget hvor partiklene synker til bunns og blir til slam. Det rensede vannet føres ut av anlegget fra overflaten i sedimenteringsbassenget.

Hva kommer ut?
Det tar omlag 2-3 timer fra avløpsvannet kommer inn i anlegget til renset vann renner ut i Beitstadfjorden på 23 meters dyp mellom Raudskjæret og Figga. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har fastsatt rensekravene for utslippet. Rensekravet for utslippet er 90% av tilført fosfor, og vannprøver for kontroll sendes inn to ganger pr. måned. Anlegget er utstyrt med laboratorium som brukes til egenkontroll i renseprosessen.

Hvor blir det av resten?
Det som tas ut fra avløpsvannet i renseanlegget er avløpssøppel og slam. Avløpssøppel - bl.a. sand og fett samt partikler over 3 mm - blir fjernet ved innløpet av renseanlegget (2-4 m3 pr. mnd.). Dette blir kjørt til Tranamarka avfallsplass og deponert på fyllingen. Næringsstoffene (slammet) som skilles ut fra avløpsvannet synker til bunns i sedimenteringsbassenget og pumpes opp til slamfortykkere. Her bunnfeller (fortykkes) slammet ytterligere og pumpes opp til egne slamlager i anlegget. Videre føres slammet til sentrifugene som skal presse ut enda mere vann. Den tørre massen ender opp i containere, og har konsistens som kan sammenlignes med fuktig blomsterjord. I 2014 ble 2500 tonn ferdig slam produsert, og dette transporteres til Ecopro AS  i Verdal for videre behandling og gjenvinning til energi og jordforedlingsprodukter.

Energigjenvinning.Løsberga renseanlegg - Varmepumpe
Det er installert en varmepumpe (bilde til høyre) som henter varme fra avløpsvannet og varmer opp fjellhallen. Denne gir oss store innsparinger på strømregningen, og er en meget gunstig investering. I tillegg er det installert en varmeveksler på ventilasjonsanlegget som i administrasjonsbygget gjenvinner ca. 75% av energien og i fjellanlegget ca. 50% av energien. 

Renseanlegget er også utstyrt med luftvasker som reduserer lukt både inne i fjellhallen og for omgivelsene utenfor.